Nowy Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 został przyjęty!

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Aktualności > Nowy Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 został przyjęty!

Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 to program resortowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który umożliwia realizacje wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Wcześniej Program realizowany był pod nazwą „Przedsiębiorstwo Społeczne +”.

O wsparcie w ramach Programu będą mogły ubiegać podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status przedsiębiorstwa społecznego (PS) tj. podmioty ekonomii społecznej, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów i widnieją w wykazie, o którym mowa w art. 19 ustawy o ekonomii społecznej, dostępnym na stronie: https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia w Programie będą mogły skorzystać z następujących instrumentów finansowych:

Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia.
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS.
Maksymalna wartość dofinansowania w odniesieniu do całego roku wynosi 72 000 zł.
Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia zatrudnienia wynosi 18 000 zł.
Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych.
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia PS w realizowaniu usług społecznych wynosi 10 000 zł.
Instrument 3 – Wsparcie bieżące.
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia bieżącego wynosi 10 000 zł.
Instrument 4 – Wsparcie reintegracji.
W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Maksymalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia wynosi 36 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia reintegracji wynosi 12 000 zł.

Co nowego w Programie?

Wprowadzenie nowego typu wsparcia pozwalającego na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez PS, w tym podnoszenie kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych (Instrument 2),
Zmiany we wsparciu bieżącym (Instrument 3): powiązania wsparcia bieżącego z wsparciem zatrudnienia lub/i wsparciem PS w realizowaniu usług społecznych,
zobowiązanie PS do uwzględnienia działań upowszechniających przedsiębiorczość społeczną.
Nabór wniosków zaplanowano na przełom czerwca i lipca 2024 roku.

Obserwujcie strony, żeby nie przegapić startu naboru:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznej

Serdecznie zachęcamy podmioty zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w ramach Programu do zapoznania się z jego treścią.