ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR 2/CWM/08/2023  na zakup artykułów szkolno-plastyczno-artystycznych na potrzeby zajęć animacyjnych dla dzieci w ramach projektu pn.: ”Centrum Wsparcia Migrantów

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR 2/CWM/08/2023 na zakup artykułów szkolno-plastyczno-artystycznych na potrzeby zajęć animacyjnych dla dzieci w ramach projektu pn.: ”Centrum Wsparcia Migrantów

W związku z realizacja projektu pt. „Centrum Wsparcia Migrantów” dofinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup artykułów szkolno-plastyczno-artystycznych, których łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.  
1.  Przedmiotem rozeznania nr 2/CWM/08/2023 jest zakup artykułów szkolno-plastyczno-artystycznych w ilości wskazanej w tabeli z załącznika.
2.  Zamówienie obejmuje zakup artykułów szkolno-plastyczno-artystycznych zgodnie z powyższą specyfikacją wraz z dostawą do Biura Projektu tj.

Fundacja Nauka dla Środowiska,

ul. Andersa 32,

75-626 Koszalin

3. Dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko wybranego Wykonawcy i powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 25.08.2023 r.
4. Rzeczywiste ilości zamówienia będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji usługi – do 25.08.2023 r.
8. Miejsce dostawy:

Biuro Projektu:

Fundacja Nauka dla Środowiska

ul. Andersa 32

75-626 Koszalin

9. Opis sposobu przygotowania ofert

a)      Oferta na własnym druku lub na wzorze wskazanym w punkcie 1 wraz z podpisem oferenta.

b)      Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją wszystkich prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia opisanego w pkt. 1 rozeznania rynku oraz uwzględnić wszystkie koszty związane z jego realizacją i dostawą (zwane dalej: cena brutto oferty);

c)      Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto;

d)      W przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto i brutto oferty uwzględniającej podatek VAT (jeśli dotyczy), a także ewentualne rabaty.

10. Ocena Ofert

a)      Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu o cenę/ rozeznaniu rynku;

b)      W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

c)      Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę ze wszystkich spełniających kryteria dostępu, na podstawie następujący kryteriów oceny ofert:  cena całkowita za wartość zamówienia – waga 100%

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)      Zmiany terminu realizacji zamówienia oraz podjęcia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
12. Termin składania ofert:

a)      Oferty, na własnym wzorze lub na wzorze wskazanym w punkcie 1 należy przesłać do 18.08.2023r. do godziny 10:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jw@ndsfund.org, wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin;

b)      Liczy się data wpływu dokumentów do biura lub mailowo do  Zamawiającego.

c)      Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano Zapytanie o cenę/ rozeznanie rynku lub umieści informację na stronie internetowej Zamawiającego;

d)      Ewentualne informacje i wyjaśnienia udzielane są mailowe pod adresem jw@ndsfund.org

Rozeznanie rynku materiały do zajęć animacyjnych art. plastyczne 08.2023