Zapraszenie do składania ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat dostępności usług społecznych – NR 01/PnWR/10/2023

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Zapraszenie do składania ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat dostępności usług społecznych – NR 01/PnWR/10/2023

W związku z realizacją projektu „Pomoc na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat dostępności usług społecznych zgodnie z przedmiotem zamówienia, którego łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.  

1. Celem usługi jest:
– promowanie idei usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
– promowanie idei sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
– promowanie produktów powstałych w ramach projektu „Pomoc na wyciągnięcie ręki” takich jak:

  • Baza Wiedzy Dobrego Wsparcia (panel webowy stanowiący przestrzeń do tworzenia i zarządzania treściami edukacyjnymi w przedmiotowej tematyce)
  • Baza Wiedzy Dobrego Wsparcia (aplikacja mobilna mająca charakter edukacyjny w zakresie opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, promująca dostępność usług społecznych, skierowana do: opiekunów faktycznych, rodzin, sąsiadów, pracowników szeroko rozumianych usług opiekuńczych, innych niosących pomoc na rzecz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,\
  • Film promujący dostępność usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat dostępności usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, która będzie składała się z:
a)       Kampania w mediach społecznościowych tj. Facebook na funpage „Pomoc Na Wyciągnięcie Ręki” polegająca na:

  • reklamowaniu postów – min. 6 postów wskazanych przez Zamawiającego przez okres 20 dni kalendarzowych, z szacunkowym zasięgiem powyżej 1,5 tys. osób dziennie
  • angażowaniu użytkowników,
  • pobudzaniu do interakcji,
  • pobudzanie do udostępnień i promowania przez użytkowników,
  • kreowaniu nowych tematów do dyskusji,
  •  rozwijaniu bazy kontaktów i znajomych

b)       Kampania w Internecie polegająca na:
Zaprojektowaniu, wykonaniu i umieszczeniu reklamy internetowej banerowej o wymiarach min. 300×250, która będzie wyświetlana zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych, na stronie/portalu internetowym o zasięgu minimum regionalnym (tj. woj. zachodniopomorskie) przez okres 20 dni kalendarzowych.

c)        Kampania na stronie internetowej Zamawiającego https://dobrewsparcie.org/ polegająca na:
umieszczeniu zakładki Panelu Bazy Wiedzy, jako bezpośredniego odnośnika do Panelu. Panel Baza Wiedzy stanowi przestrzeń do tworzenia i zarządzania treściami edukacyjnymi, dostępnymi później w aplikacji mobilnej Baza Wiedzy Dobrego Wsparcia, dla edytorów posiadających dostęp. Panel Bazy Wiedzy Dobrego Wsparcia znajduje się pod adresem https://baza.dobrewsparcie.org/
umieszczenie odnośnika do pobrania aplikacji Baza Wiedzy Dobrego Wsparcia,
umieszczeniu filmu promującego dostępność usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii dostarczonego przez Zamawiającego

d)       Kampania w telewizji regionalnej:
Emisja filmu promującego dostępność usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, trwającego ok 5 minut. Minimum 12 emisji w ciągu doby przez minimum 3 dni emisyjne. Emisja w telewizji na terenie woj. zachodniopomorskiego o zasięgu minimum regionalnym.

3. Pozostałe informacje:
a)       Wykonawca musi w kampanii kierować ruch na wskazane przez Zamawiającego strony internetowe, strony w portalach Facebook.
b)       Zamawiający posiada opracowane już materiały reklamowe (ulotki, plakaty, teczki itp.) i zaprojektowana kampania pod względem wizualnym powinna być z nimi spójna.
c)       Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
d)       Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru usługi.
e)       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
f)        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania usługi ustala się od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 30.11.2023 r.

5. Ocena ofert
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę ze wszystkich spełniających kryteria dostępu, na podstawie następujący kryteriów oceny ofert:
·        cena całkowita za realizację usługi – waga 100%

6. Termin i miejsce składania ofert:
 Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
– pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75 – 626 Koszalin,
– osobiście w Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32,
– mailowo na adres: jw@ndsfund.org (scan podpisanych dokumentów).

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.10.2023 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Rozeznanie rynku kampania PnWRa.pdf