ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR 2/CWM/05/2023 na zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć partycypacyjnych z elementami edukacji społeczno-finansowej w ramach projektu pn.: ”Centrum Wsparcia Migrantów”

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR 2/CWM/05/2023 na zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć partycypacyjnych z elementami edukacji społeczno-finansowej w ramach projektu pn.: ”Centrum Wsparcia Migrantów”

W związku z realizacja projektu pt. „Centrum Wsparcia Migrantów” dofinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć partycypacyjnych z elementami edukacji społeczno-finansowej, których łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

 

 1. Przedmiotem rozeznania nr 2/CWM/05/2023 jest zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć partycypacyjnych z elementami edukacji społeczno-finansowej w ilości wskazanej w załączeniu.
 2. Zamówienie obejmuje materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć partycypacyjnych z elementami edukacji społeczno-finansowej zgodnie z powyższą specyfikacją wraz z dostawą do Biura Projektu tj.: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32,75-626 Koszalin
 3. Dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko wybranego Wykonawcy i powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 29.05.2023 r.
 4. Rzeczywiste ilości zamówienia będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Termin realizacji usługi – do 29.05.2023 r.
 8. Miejsce dostawy:

Biuro Projektu:

Fundacja Nauka dla Środowiska

ul. Andersa 32

75-626 Koszalin

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  • Oferta na własnym druku lub na wzorze wskazanym w punkcie 1 wraz z podpisem oferenta.
  • Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją wszystkich prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia opisanego w pkt. 1 rozeznania rynku oraz uwzględnić wszystkie koszty związane z jego realizacją i dostawą (zwane dalej: cena brutto oferty);
  • Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto;
  • W przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto i brutto oferty uwzględniającej podatek VAT (jeśli dotyczy), a także ewentualne rabaty.
 2. Ocena Ofert
  • Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu o cenę/ rozeznaniu rynku;
  • W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
  • Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę ze wszystkich spełniających kryteria dostępu, na podstawie następujący kryteriów oceny ofert:  cena całkowita za wartość zamówienia – waga 100%
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • Zmiany terminu realizacji zamówienia oraz podjęcia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
 4. Termin składania ofert:
  • Oferty, na własnym wzorze lub na wzorze wskazanym w punkcie 1 należy przesłać do 24.05.2023  r. do godziny 10:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jw@ndsfund.org, wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin;
  • Liczy się data wpływu dokumentów do biura lub mailowo do  Zamawiającego.
  • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano Zapytanie o cenę/ rozeznanie rynku lub umieści informację na stronie internetowej Zamawiającego;
  • Ewentualne informacje i wyjaśnienia udzielane są mailowe pod adresem jw@ndsfund.org

Załącznik:

Rozeznanie rynku materiały dydaktyczne na zajęcia partycypacyjne.pdf