ROZEZNANIE RYNKU NR 02/PnWR/05/2023 na opracowanie materiału graficznego w postaci filmu promującego dostępność usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki”

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Aktualności > ROZEZNANIE RYNKU NR 02/PnWR/05/2023 na opracowanie materiału graficznego w postaci filmu promującego dostępność usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w ramach projektu pn.: ”Pomoc na wyciągnięcie ręki”

W związku z realizacją projektu „Pomoc na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 zaprasza do składania ofert na opracowanie materiału graficznego w postaci filmu promującego dostępność usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii zgodnie z przedmiotem zamówienia, którego łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.  

 1. Przedmiot:

 

1.1      Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

 

92111210-7 – produkcja filmów reklamowych

 

1.2      Przedmiotem rozeznania jest opracowanie materiału graficznego w postaci filmu promującego dostępność usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii z poniższą specyfikacją:

 

1.2.1          Film będzie miał na celu promocję usług społecznych, w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania tych osób, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak: opaski monitoringu, vayary/efektory/monitory aktywności, systemu teleopieki z obsługującymi go teleratownikami.

1.2.2          Film będzie opracowany na podstawie scenariusza ustalonego z Zamawiającym.

1.2.3          Podstawowe założenia filmu to:

 • Czas trwania: 1-3 minuty
 • Tryb wideo: Full HD, min. 24 fps,
 • Proporcje obrazu: 16:9,
 • Zamawiający akceptuje scenariusz,
 • Ścieżka dźwiękowa zawiera podkład muzyczny,
 • Film ma być kompilacją/połączeniem techniki animacji rysowania odręcznego wraz ze scenami nagranymi w środowisku/miejscu zamieszkania osób, na rzecz których świadczone są usługi społeczne/sąsiedzkie i/lub opiekunów faktycznych tych osób i/lub innych osób wskazanych przez Zamawiającego. Animacja rysowania odręcznego to styl animacji, w którym postacie, tekst i przejścia wyglądają tak, jakby zostały naszkicowane charakterystyczną grafiką liniową. Grafikę ręczną wykorzystuje się, aby dać widzom złudzenie, że tematy animacji są szkicowane w czasie rzeczywistym na ich oczach
 • Szczegółowe wymagania techniczne:
Zakres Parametry oczekiwane
Tematyka i cel filmu Promocja dostępności usług społecznych w tym sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w ramach projektu „Pomoc na wyciągnięcie ręki”.
Ilość filmów W ramach zamówienia powstanie 1 film
Harmonogram działań Harmonogram poszczególnych działań zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający wyznaczy osoby do kontaktu z Wykonawcą w celu zapewnienia efektywnej koordynacji działań organizacyjnych (m.in. określanie miejsca wykonania zdjęć oraz ich termin). Realizacja filmu odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do 30.09.2023r.
Osoby mające wystąpić w filmie promocyjnym Zamawiający zapewnia osoby występujące w filmie.
Scenariusz Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza w konsultacji z Zamawiającym w cenie usługi. Minimalny zakres scenariusza zawiera:

 • graficzna animacja rysowania odręcznego obrazująca działanie sąsiedzkich usług opiekuńczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii,
 • graficzne wyjaśnienie możliwości urządzeń IT, aplikacji oraz systemu teleopieki wykorzystywanych przy świadczeniu usług społecznych/sąsiedzkich,
 • wypowiedzi osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub opiekunów faktycznych tych osób w kontekście zmiany, jaka zaszła po uzyskaniu pomocy sąsiedzkiej, w tym, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz innych form wsparcia w projekcie „Pomoc na wyciagnięcie ręki”
 • wypowiedzi opiekunów faktycznych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • wypowiedzi innych osób wskazanych przez Zamawiającego
Plan zdjęciowy Zdjęcia do filmu będą kręcone między innymi w miejscu zamieszkania/środowisku wybranych podopiecznych na terenie 8 gmin powiatu koszalińskiego (gminy: Mielno, Będzino, Sianów, Manowo, Bobolice, Świeszyno, Biesiekierz, Polanów). Dokładne miejsca kręcenia zdjęć zostaną na bieżąco ustalane z Zamawiającym. Wykonawca ma wpływ na określanie miejsca, w których będą kręcone zdjęcia do filmu, po akceptacji ich wyboru przez Zamawiającego. Dotyczy to także czasu ich wykonania. Dopuszcza się wykorzystanie zdjęć posiadanych przez Zamawiającego.
Podkład muzyczny Wykonawca wykona materiał filmowy i zmontuje go z uwzględnieniem podkładu muzycznego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do wykorzystania utworu/-Ów muzycznego/-ych do produkcji filmu będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Zakres ich wykorzystania w ścieżkach dźwiękowych filmu będzie przedmiotem uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Dźwięk stereo 2.0.
Animacje komputerowe Wykonawca zapewnia:
a) plansze końcowe zawierające tekst informujący m.in. o źródłach finansowania projektu, jego nazwa, oraz logo Zamawiającego i Partnerów Projektu, Pomorza Zachodniego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego
b) plansze/napisy z krótkim tekstem zawierającym, np. imię i nazwisko osób występujących w filmie

    3. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania usługi ustala się od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 30.09.2023 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

1) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą:

 • posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 • dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Poprzez dysponowanie sprzętem rozumie się posiadanie prawa własności, współwłasności, wynajem etc..
 • posiadać  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować  potencjałem technicznym, ekonomicznym

2)      Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

3)      Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

4)      Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkiej dokumentacji poświadczającej wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

 

 1. Zakres wykluczenia wykonawców w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

1)  Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) Wykonawca nie może być wykluczony zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022 roku  oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie artykułu 7 ustęp 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

3) W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie załączników do rozeznania. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków:

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków, wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1)      Wypełniony formularz oferty wraz z oświadczenie o spełnieniu wymagań – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1,

2)      Oświadczenie o braku powiązań – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

 1. Ocena ofert

 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę ze wszystkich spełniających kryteria dostępu, na podstawie następujący kryteriów oceny ofert:

 • cena całkowita za realizację usługi – waga 100%

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

 • pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75 – 626 Koszalin,
 • osobiście w Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32,
 • mailowo na adres: jw@ndsfund.org (scan podpisanych dokumentów).

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 31.05.2023 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załącznik:

Rozeznanie rynku film PnWR.pdf