ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR 02/WPdR/05/2022 na świadczenie usług  poradnictwa pedagogicznego w ramach projektu pn.: „Wybierz Przyszłość dla Rodziny”

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR 02/WPdR/05/2022 na świadczenie usług poradnictwa pedagogicznego w ramach projektu pn.: „Wybierz Przyszłość dla Rodziny”

W związku z realizacją projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa pedagogicznego zgodnie z przedmiotem zamówienia, których łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

Przedmiotem rozeznania jest świadczenie usług poradnictwa pedagogicznego w ramach projektu pn.: „Wybierz Przyszłość dla Rodziny:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312320-8

Tematykę doradztwa  należy dostosować do potrzeb Uczestników Projektu. Tematy doradztwa – doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (doradztwo grupowe/indywidualne), poradnictwo pedagogiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich (indywidualne/grupowe/zdalne/bezpośrednie)

Przewidywana średnia liczna godzin wsparcia w projekcie: 320

Czas realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31.10.2023 roku (lub do czasu wyczerpania możliwości budżetowych projektu pn. „Wybierz przyszłość dla rodziny” lub wyczerpania  potrzeb odbiorców usług ww., w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej).

Miejsce realizacji usługi: 5 powiatów województwa zachodniopomorskiego – białogardzki, koszaliński, kołobrzeski, świdwiński, sławieński. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie wsparcia w formie zdalnej, za zgodą Zamawiającego i odbiorcy usługi (z wykorzystaniem komunikatora internetowego, umożliwiającego rozmowy głosowe i rozmowy wideo).

Wsparcie będzie się odbywać się w formie spotkań indywidualnych, których poszczególne terminy spotkań Wykonawca ustali indywidualnie z odbiorcami usług i/lub spotkań w grupach samopomocowych, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu.

Rozeznanie rynku doradztwo pedagogiczne