ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR 01/PnWR/05/2023

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ NR 01/PnWR/05/2023

W związku z realizacją projektu „Pomoc na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 zaprasza do składania ofert na realizację usługi opracowania bazy wiedzy dla osób wymagających wsparcia w codziennym  funkcjonowaniu i ich opiekunów oraz przeniesienia opracowanych treści do dedykowanego systemu na potrzeby stworzenia aplikacji promującej dostępność usług społecznych zgodnie z przedmiotem zamówienia, których łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.  

 1. Przedmiot:

 

1.1      Wspólny Słownik Zamówień(CPV)

 

92312210-6 – Usługi świadczone przez autorów

79552000-8 – Usługi przetwarzania tekstu

79970000-4 – Usługi publikacji

79822500-7 – Usługi projektów graficznych

72320000-4 – Usługi bazy danych

72322000-8 – Usługi zarządzania danymi

 

1.2      Przedmiotem rozeznania jest realizację usługi opracowania bazy wiedzy dla osób wymagających wsparcia w codziennym  funkcjonowaniu i ich opiekunów oraz przeniesienia opracowanych treści do dedykowanego systemu na potrzeby stworzenia aplikacji promującej dostępność usług społecznych zgodnie z przedmiotem zamówienia, których łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. 

1.3      Przedmiotowe rozeznanie zostało podzielone na części, a jego zakres przedstawia poniższa tabela.

 

Część nr Część zamówienia –  rozdział Minimalny zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów – podrozdziały
1. Higiena osobista osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (pielęgnacja dostosowana do różnych stopni niepełnosprawności)
 • Transfer osób zależnych,
 • Pielęgnacja jamy ustnej, zębów i/lub protez zębowych,
 • Mycie i pielęgnacja ciała,
 • Golenie twarzy,
 • Mycie i pielęgnacja włosów i skóry głowy,
 • Pielęgnacja stomii,
 • Nietrzymanie moczu/stolca – inkontynencja (diagnozowanie, rodzaje, stopnie, metody leczenia, zasady dopasowania i technika zakładania pieluchomajtek), pielęgnacja podopiecznego z cewnikiem.
2. Żywienie i karmienie przewlekle chorego
 • Zbilansowanie diety,
 • Zasady karmienia enteralnego: doustnie lub przez zgłębniki – sondę czy gastrostomię PEG,
 • Pielęgnowanie i odżywianie podopiecznego przez przetokę,
 • Zapobieganie powikłaniom.
3. Aktywizacja podopiecznych i wspieranie samoopieki

 

 • Zasady – zgodnie z modelem D. Orem,
 • Przykłady działań aktywizacyjnych,
 • Pomoc przy poruszaniu się i przesiadaniu z wózka inwalidzkiego,
 • Aktywny senior – propozycje aktywności na świeżym powietrzu dla osób starszych,
 • Wypoczynek seniorów – pomysły na skuteczny relaks.
4. Pierwsza pomoc

 

 • Kwestie prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy (fakty i mity),
 • Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia (bezpieczeństwo, ocena przytomności, udrażnianie dróg oddechowych, sprawdzanie czynności życiowych, badanie urazowe poszkodowanego, wywiad z poszkodowanym, krwotok z nosa, obrażenia poszczególnych części ciała, zawał mięśnia sercowego, nagłe stany w cukrzycy, oparzenia, odmrożenia, postępowanie z ranami, resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO), użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), porażenie prądem, zatrucia, zadławienia, atak padaczki, układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach),
 • Poprawne wzywanie pomocy (numery alarmowe).
5. Komunikacja i wsparcie psychologiczne dla rodziny i ich podopiecznych

 

 • Komunikacja z osobą z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Komunikacja z osobą z otępieniem na różnym podłożu,
 • Komunikacja z osobą z niepełnosprawnością wzroku,
 • Komunikacja z osobą z niepełnoprawnością słuchu,
 • Komunikacja z podopiecznym i jego rodziną oraz wsparcie emocjonalne w chorobie,
 • Wsparcie psychologiczne – dane instytucji wspierających..
6. Zapobieganie najczęstszym powikłaniom występującym u przewlekle chorych

 

 • Odleżyny (czynniki i ocena ryzyka wystąpienia odleżyn, profilaktyka),
 • Zapalenie płuc,
 • Odwodnienie,
 • Niedożywienie,
 • Wystąpienie stanu zapalnego,
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa,
 • Osłabienie układu kostno-stawowego i mięśniowego (zasady rehabilitacji i usprawniania),
 • Depresja,
 • Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia podopiecznego.
7. Pomoc socjalna dla osób starszych i niepełnosprawnych

 

 • Ulga rehabilitacyjna w 2023 roku,
 • Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?,
 • PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • Usługi opiekuńcze – Ustawa o pomocy społecznej,
 • Pomoc dla opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością
 • Renta socjalna, renta z tytułu niezdolności do pracy – dla kogo i jak uzyskać.
8. Instytucje pomagające osobom starszym/ Formy wsparcia seniorów w województwie zachodniopomorskim

 

 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Kluby Seniora,
 • Dom Dziennego Pobytu,
 • Wizyty pielęgniarki rodzinnej,
 • Usługi opiekuńcze itp.,
 • Opieka wytchnieniowa ,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • Teleopieka,
 • Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych w województwie zachodniopomorskim,
 • Organizacje działające na rzecz seniorów w województwie zachodniopomorskim,
 • Punkty świadczenia usług wolontarystycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.
9. Sprzęty i urządzenia dedykowane osobom niesamodzielnym

 

 • Wyposażenie pokoju osoby niepełnosprawnej,
 • Opieka nad osobą leżącą w domu: przydatne sprzęty i wyroby medyczne,
 • Opieka nad osobą leżącą w domu: jak uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu,
 • Urządzenia pomocne w rehabilitacji chodu,
 • Kąpiel podopiecznego – pomocny sprzęt,
 • Urządzenia ułatwiające czynności pielęgnacyjne i toaletowe podopiecznego,
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze sprzętu medycznego do opieki nad pacjentem,
 • Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego w województwie zachodniopomorskim.
10. Profilaktyka osób starszych

 

 • Pomiary parametrów podopiecznego – tętno, ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość oddychania, temperatura ciała, glikemia w krwi włośniczkowej, (definicje, wartości prawidłowe, zasady pomiarów, sprzęt wykorzystywany do pomiarów),
 • Badania profilaktyczne po 50+,
 • Badania profilaktyczne po 60+,
 • Jak dbać o osoby starsze w upalne dni, o czym należy pamiętać,
 • Dieta i rola wody u starszych osób,
 • Dieta w profilaktyce odleżyn,
 • Odporność seniorów – jak o nią zadbać.
11. Choroby wieku podeszłego

 

 • Demencja – przyczyny, objawy, przebieg, rady dla opiekuna,
 • Alzhaimer – przyczyny, objawy, przebieg, rady dla opiekuna,
 • Zespół poupadkowy – przyczyny, objawy i leczenie, rady dla opiekuna,
 • Depresja u osób starszych – jak ją rozpoznać?, rady dla opiekuna, leczenie,
 • Choroby miażdżycowe (udar mózgu, zawał serca, choroba wieńcowa) – przyczyny, objawy, przebieg, rady dla opiekuna,
 • Cukrzyca – przyczyny, objawy, przebieg, rady dla opiekuna,
 • Nietrzymanie moczu – przyczyny, objawy, przebieg, rady dla opiekuna,
 • Osteoporoza – przyczyny, objawy, przebieg, rady dla opiekuna,
 • Reumatyzm – Choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa – przyczyny, objawy, przebieg, rady dla opiekuna,
 • Nowotwory – przyczyny, objawy, przebieg, rady dla opiekuna,
 • Choroba Parkinsona – przyczyny, objawy, przebieg, rady dla opiekuna.

 

 

 1. Wymagania techniczne dotyczące opracowania bazy wiedzy oraz przeniesienia opracowanych treści do dedykowanego systemu na potrzeby stworzenia aplikacji promującej dostępność usług społecznych.

 

 • Zamawiający zastrzega, aby temat wynikających z poszczególnych podrozdziałów bazy wiedzy został wyczerpany. Każdy podrozdział powinien zawierać nie mniej niż 3000 znaków ze spacjami.
 • Treści tekstowe do bazy wiedzy powinny zostać opracowane na podstawie rzetelnej wiedzy w danej dziedzinie oraz powinny być podparte źródłem, przypisem informującym o prawach autorskich (w tym imię i nazwisko autora, źródło, z którego pozyskano zasób, typ licencji lub praw autorskich, data dostępu, strona). Treści winny być oryginalne
  i zgodne z obowiązującym prawem autorskim (niedopuszczalne są plagiaty lub teksty będące kompilacją kilku innych).
 • Treść tekstowe do bazy wiedzy zostaną opracowane przez Wykonawcę w formie elektronicznej, możliwej do skopiowania i przeniesienia do dedykowanego systemu.
 • Oprócz treści tekstowych bazy wiedzy, przedmiot zamówienia powinien zawierać materiały multimedialne tj. zdjęcia i inne grafiki obrazujące konkretne zagadnienia i/lub filmy i/lub odnośniki do stron w Internecie zawierających źródłowy materiał multimedialny. Materiał multimedialny również powinien zawierać informacje o prawach autorskich.
 • Zamawiający dopuszcza umieszczanie odnośników tylko do źródeł publicznie dostępnych, zapewniających długi okres dostępności materiałów pod wskazanymi adresami (np. strony właścicieli treści).
 • Zarówno opracowane treści tekstowe bazy wiedzy, jak i materiały multimedialne powinny zostać przeniesione do dedykowanego systemu.
 • Materiał graficzny umieszczony w dedykowanym systemie powinien być wysokiej jakości; rozdzielczość plików graficznych nie powinna być mniejsza niż 300 ppi.
 • Zamówienie obejmuje również korektę tekstu po uwagach Zamawiającego

 

UWAGI DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

 

 • Czas realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 07.2023 r.
 • Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji usługi, jednakże nie później niż do dnia 30.09.2023 r.
 • Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Zamawiający przekaże dostęp do dedykowanego systemu, celem naniesienia opracowanych treści bazy wiedzy zgodnie z przedmiotem zamówienia.
 • Zakończenie realizacji usługi jest równoznaczne z przeniesieniem opracowanych treści bazy wiedzy do dedykowanego systemu na potrzeby stworzenia aplikacji promującej dostępność usług społecznych przez Zamawiającego, potwierdzone Protokołem odbioru usługi.
 • Zamawiający nie wymaga, aby osoba/osoby wykonująca/e czynności zamówienia były przez czas realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.
 • Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
 • Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu części/całości przedmiotu zamówienia i jego publikacji/zatwierdzeniu przez Zamawiającego w aplikacji promującej dostępność usług społecznych.
 • Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

2.1      Warunki udziału w postępowaniu i warunki wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w postępowaniu:

 1. Dysponują właściwymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1.1    Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w usługach społecznych i/lub medycznych.

1.2    Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

1.3    Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkiej dokumentacji poświadczającej wymagania związane z wykonaniem zamówienia

Termin i miejsce składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

– pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75 – 626 Koszalin,

– osobiście w Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32,

– mailowo na adres: jw@ndsfund.org (scan podpisanych dokumentów).

 

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15.05.2023 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Rozeznanie rynku baza wiedzy PnWR.pdf