ROZEZNANIE RYNKU NR 1/CWM/05/2023

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ROZEZNANIE RYNKU NR 1/CWM/05/2023

W związku z realizacja projektu pt. „Centrum Wsparcia Migrantów” dofinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi transportu uczestników projektu tj. obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Polsce, w szczególności na terenie województwa zachodniopomorskiego , których łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

 

  1. Przedmiot:

60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów);

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego;

60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą;

60140000-1 Nieregularny transport osób.

 

1.1      Przedmiotem rozeznania jest świadczenie usługi transportu do miejscowości nadmorskiej Sarbinowo woj. zachodniopomorskie dla uczestników projektu pn. „Centrum Wsparcia Migrantów” projektu tj. obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Polsce, w szczególności na terenie województwa zachodniopomorskiego zgodnie z poniższą konfiguracją:

a) Usługa transportowa autobusem dla grupy 40 osób na trasie Koszalin – Sarbinowo (lub 2 busy mieszczące po 20 osób każdy) oraz trasa powrotna następnego dnia Sarbinowo – Koszalin

b) Usługa transportowa autobusem dla grupy 40 osób na trasie Wałcz – Sarbinowo (lub 2 busy mieszczące po 20 osób każdy) oraz trasa powrotna następnego dnia Sarbinowo – Wałcz

1.2      Usługa transportowa obejmować będzie transport uczestników projektu tj. obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Polsce, w szczególności na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym dzieci z ich rodzicami oraz opiekunami w ramach organizowanych dwudniowych zajęć partycypacyjnych.

1.3      Usługa transportowa polegała będzie na  odbywała się będzie w 3 terminach dwudniowych zjazdów na zajęcia partycypacyjne, z zastrzeżeniem, że terminy mogą ulec zmianie.

1.4      Zaplanowane przez Zamawiającego zjazdy będą dwudniowe i planowane terminy to:

I zjazd: 03-04.06.2023 r.

II zjazd: 16-17.09.2023 r.,

III zjazd: 23-24.09.2023 r.

1.5      O konkretnym terminie realizacji usługi lub o jego zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed datą wyjazdu do Sarbinowa.

1.6      Pierwszy zjazd zaplanowany na 03-04. 06.2023 Zamawiający planuje na trasie Koszalin – Sarbinowo i Sarbinowo – Koszalin. Kolejne zjazdy nie są jeszcze ustalone i uzależnione będą od miejsca zamieszkania zrekrutowanej grupy uczestników projektu (do wyboru Wałcz lub Koszalin ,jak w ofercie)

1.7      Zamawiający przekaże Wykonawcy na 5 dni przed planowanym terminem realizacji wyjazdu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail szczegółowy plan podróży obejmujący rozkład godzinowy oraz miejsce zbiórki.

1.8      Wszystkie wyjazdy będą wyjazdami dwudniowymi.

1.9      Zamawiające nie przewiduje noclegu dla kierowcy, co wiąże się z tym, że  pierwszego dnia należy uczestników dowieźć z miejsca zbiórki do miejsca docelowego, a drugiego dnia o umówionej godzinie, odwieźć uczestników do miejsca zbiórki.

1.10    Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 919) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 450).

1.11    Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobą/osobami – kierowcą/kierowcami, który/którzy posiadać będzie/będą kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy, czyli ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii, niezbędne badania lekarskie oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.

1.12    Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące w jego imieniu zamówienie – kierowcę przepisów prawa drogowego, BHP, p.poż. i higieniczno–sanitarnych oraz godzin realizacji usługi transportowej. Odpowiada on za ich działania, jak za działania własne oraz ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za naruszenia ww. przepisów, a także w zakresie wykonywanej usługi, tj. jakości świadczonych usług.

1.13    W przypadku awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt pojazd zastępczy spełniający wszelkie wymagania wynikające z przedmiotu zamówienia oraz zawartej umowy w czasie max. 90 minut od momentu stwierdzenia awarii lub niesprawności.

1.14    Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

  1. Realizacja usługi:

2.1      Miejsce realizacji usługi transportowej,

 

Miejsce docelowe:

Al Mare Sarbinowo

ul. Nadmorska 55a

76-034 Sarbinowo

 

Miejsce zbiórki:

ul. Andersa 32

76-024 Koszalin

Lub

ul. Okulickiego 32

78-600 Wałcz

 

  1. Termin składania ofert:

3.1      Oferty, na wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz podpisany załącznik nr 2 należy przesłać do 22.05.2023 r. do godziny 10:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jw@ndsfund.org, wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin;

3.2      Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania skanu ww. dokumentów oraz zastrzega, iż w przypadku wyboru Oferenta do realizacji niezbędne będzie dostarczenie oryginału oferty.

3.3      Liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego.

3.4      Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano Zapytanie o cenę/ rozeznanie rynku lub umieści informację na stronie internetowej Zamawiającego;

3.5      Ewentualne informacje i wyjaśnienia udzielane są mailowe pod adresem jw@ndsfund.org

Załącznik:

Rozeznanie rynku transport.pdf