Rozeznanie rynku NR 01/PnWR/04/2023 na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Rozeznanie rynku NR 01/PnWR/04/2023 na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego

W związku z realizacją projektu „Pomoc na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17 zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego dla opiekunów faktycznych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz kandydatów na opiekunów i/lub opiekunów sąsiedzkich zgodnie z przedmiotem zamówienia, których łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

  1. Przedmiot:

Przedmiotem rozeznania jest świadczenie usług doradztwa specjalistycznego dla opiekunów faktycznych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz kandydatów na opiekunów i/lub opiekunów sąsiedzkich (DALEJ OPIEKUN)  w zakresie wsparcia ww. osób w opiece nad osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi zgodnie z poniższymi częściami rozeznania:

Część nr Część zamówienia Wspólny Słownik Zamówień(CPV) Tematykę doradztwa  należy dostosować do potrzeb Uczestników Projektu. Poniżej przykładowe tematy doradztwa. Przewidywana średnia liczba godzin wsparcia w projekcie (1 godzina = 60 minut) – średnia oznacza iż wskazana liczba godzin jest poglądowa i może być większa bądź mniejsza niż wskazano poniżej.  Liczba godzin zależna będzie od potrzeb zgłaszanych Zamawiającemu przez  odbiorców usług.
1. Doradztwo specjalistyczne  – wsparcie psychologiczne 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Tematyka: wsparcie psychologiczne opiekuna w związku z jego sytuacją życiową związaną z opieką nad osobą  która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 50
2. Doradztwo specjalistyczne  – poradnictwo prawne 79100000-5 Usługi prawnicze

 

Tematyka: doradztwo  w zakresie uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności;  porada prawna w zakresie rozwiązywania spraw życiowych opiekunów, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;  pomoc w przygotowaniu wniosku o określone świadczenia z pomocy społecznej, takie jak zasiłki okresowe i stałe; porada prawna w zakresie możliwości uzyskania wsparcia państwa w opiece nad osobą starszą lub/i niepełnosprawną;  doradztwo w zakresie procedury  umieszczenia w domu pomocy społecznej itp. 50
3. Doradztwo specjalistyczne  –  pielęgniarskie 85141220-7 Usługi doradcze świadczone przez pielęgniarki Tematyka: pielęgnacja, geriatria, dieta osoby wymagającej wsparcia, higiena osobista –  pielęgnacja dostosowana do różnych stopni niepełnosprawności itp. 100
4. Doradztwo specjalistyczne  – rehabilitacja 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne

 

Tematyka: nauka  opiekuna sposobów postępowania rehabilitacyjnego z osobą w wieku podeszłym lub osobą z daną niepełnosprawnością;  informowanie opiekunów na temat sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osoby starszej w jej środowisku; doradztwo branżowe w zakresie   technik walczących z dysfunkcjami ruchu; nauka w  zapobieganiu najczęstszym powikłaniom występującym u przewlekle chorych jak np. odleżyn,  osłabienie układu kostno-stawowego i mięśniowego itp. 200

UWAGI DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

 

a) Czas realizacji usługi:od dnia podpisania umowy do 31.10.2023 roku (lub do czasu wyczerpania możliwości budżetowych projektu pn. „Pomoc na wyciągnięcie ręki” lub wyczerpania  potrzeb odbiorców usług ww., w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej).

b) Miejsce realizacji usługi: 8 Lokalnych Punktów Wsparcia na terenie powiatu koszalińskiego i/lub sala szkoleniowo-demonstracyjna/konsultacyjno-doradcza w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 32, i/lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu, wsparcie może odbywać się w pomieszczeniach Wykonawcy, pod warunkiem nieodpłatnego udostępnienia go na potrzeby wykonywanego wsparcia, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się przeprowadzenie wsparcia w formie zdalnej, za zgodą Zamawiającego i odbiorcy usługi (z wykorzystaniem komunikatora internetowego, umożliwiającego rozmowy głosowe i rozmowy wideo).

c) Wykaz Lokalnych Punktów Wsparcia (LPW):

  • LPW Mielenko, ul. Lipowa 48,
  • LPW Biesiekierz 15,
  • LPW Dargiń 32
  • LPW Rosnowo 8
  • LPW Mielno, ul. 6-go Marca 35
  • LPW Rzeczyca Wielka 4a
  • LPW Sianów, ul. Armii Polskiej 33,
  • LPW Świeszyno 36,

d) Wsparcie będzie się odbywać się w formie spotkań indywidualnych, których poszczególne terminy spotkań Wykonawca ustali indywidualnie z odbiorcami usług i/lub spotkań w grupach samopomocowych, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu.

e) Wymagania:wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe.

f) Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku składając oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 – Formularz oferty, do niniejszego rozeznania rynku.

g) W trakcie realizacji zamówienia, w uzasadnionych przypadkach, możliwe będzie zastąpienie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy inną, posiadającą nie niższe kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie zawodowe niż wymagane w niniejszym postępowaniu. Zmiany wymagają pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymagają aneksu do umowy.

h) Zamawiający nie wymaga, aby osoba/osoby wykonująca/e czynności zamówienia były przez czas realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

i) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

j) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozpoczęcia lub skrócenia czasu zaangażowania oferenta oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.

k) Wypłata wynagrodzenia nastąpi w cyklach miesięcznych za faktycznie wykonaną usługę tj. faktyczną i udokumentowaną liczbę zrealizowanych godzin. Rozliczenie odbywa się na podstawie Protokołu odbioru usługi/karty czasu pracy oraz kart udzielonego wsparcia potwierdzających liczbę godzin udzielonego wsparcia.

l) Wykonywane usługi będą dokumentowane w sposób określony przez Zamawiającego w umowie.

m) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

n) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

  1. Termin i miejsce składania ofert:

 Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

– pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75 – 626 Koszalin,

– osobiście w Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32,

– mailowo na adres: jw@ndsfund.org (scan podpisanych dokumentów).

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 24.04.2023 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Rozeznanie rynku doradztwo specjalistyczne PnWR.pdf