ndsfund

Program „Wsparcie inicjatyw poradniczych (Wip)” realizowany jest przez partnerstwo 4 organizacji:
Fundację Nauka dla Środowiska, Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur”, Fundację Fundusz Lokalny SMK i Żywiecką Fundację Rozwoju.

Program jest realizowany na terenie całej Polski, przy czym każdy Operator obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, aby zapewnić równy dostęp do programu wszystkim zainteresowanym podmiotom.
Fundacja Nauka dla Środowiska realizuje program Wip na obszarze województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Cel Programu

Celem programu Wip jest wspieranie organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej w formule małych grantów oraz prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań.

Partnerstwo 4 organizacji o zasięgu regionalnym będzie corocznie wspierać finansowo, animacyjnie i doradczo grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych, uniwersyteckich poradniach prawnych oraz diecezjalnych i parafialnych placówkach poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych.

Adresaci

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:
1. Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej i grupy nieformalne
– m.in.uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych
– nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań.
2. Grupy nieformalne doradców działających lokalnie, np. przy organizacji pozarządowej, świadczących poradnictwo w zakresie: prawnym, obywatelskim, psychologicznym, rodzinno-pedagogicznym, konsumenckim, prozdrowotnym, zawodowym i ekologicznym.

Grupy wymienione powyżej mogą składać wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.

Patronem może być wyłącznie organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, którego statut w sposób jednoznaczny pozwala na prowadzenie działalności poradniczej lub działalności w obszarze objętym tematyką poradnictwa, wskazanego we wniosku o dotację. Działalność statutowa Patrona musi mieścić się w sferze pożytku publicznego, której dotyczy
inicjatywa opisana we wniosku o dotację.

Termin i sposób złożenia wniosku

Wypełniony komputerowo wniosek (wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do regulaminu) należy zapisać jako plik pdf i wysłać najpóźniej do 30 czerwca 2024 na adres właściwego Operatora, który obejmuje swoim zasięgiem obszar realizacji inicjatywy:
1. Fundacja Nauka dla Środowiska (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i lubuskie), e-mail: wip@ndsfund.org
2. Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur” (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie), e-mail: wip@wiatrakimazur.org.pl
3. Fundacja Fundusz Lokalny SMK (woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie i świętokrzyskie), e- mail: wip@fundacjasmk.pl
4. Żywiecka Fundacja Rozwoju (woj. śląskie, opolskie, łódzkie i dolnośląskie), e-mail: wip@zfr.org.pl

Termin realizacji projektów

Czas trwania dofinansowanej inicjatywy nie może być krótszy niż 3 miesiące i musi mieścić się w przedziale od 1 lipca do 30 listopada 2024.

Wysokość dotacji

W ramach Programu Wip przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości do 15.000,00 zł. Pula środków na dotacje w 2024 roku, jaką dysponuje Fundacja Nauka dla Środowiska (jako 1 z 4 Operatorów) wynosi 66.000 zł.

Koordynator lokalny
Informacje i wsparcie dla zainteresowanych z województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego prowadzi:

Fundacji Nauka dla Środowiska ul. Racławicka 15-17, Blok F, 75-620 Koszalin
adres korespondencyjny: ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin,
e-mail: wip@ndsfund.org
koordynatorka regionu: Marta Szymańska, tel. 533 335 443
doradca i animator: Anna Kałamarz , tel. 530 909 892
koordynatorka Programu Wip: Iwona Olkowicz, tel. 608 305 766

Doradztwo na rzecz wnioskodawców i realizatorów prowadzone jest w:
poniedziałek: 17:00-19:00
wtorek, środa, czwartek: 14:00-16:00
piątek: 08:00-10:00
tel.: 530 909 892

Załączniki:

REGULAMIN_WIP_2024.pdf

Zal_1_Projekt wniosku WIP_2024.docx

Zal_2_karta_oceny_formalnej_WIP

Zal_3_karta_oceny_merytorycznej_WIP