ndsfund

Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie

Gmina Miasto Koszalin, Fundacja Nauka dla Środowiska  oraz Konsorcjum Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej” realizują projekt pn. „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 6.9 Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca 2025 roku (okres realizacji: 01.02.2024 r. – 31.12.2025 r.) Realizatorami projektu jest 9 szkół kształcenia ogólnego prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin:

 • Szkoła Podstawowa nr 3,
 • Szkoła Podstawowa nr 4,
 • Szkoła Podstawowa nr 6,
 • Szkoła Podstawowa nr 7,
 • Szkoła Podstawowa nr 10,
 • Szkoła Podstawowa nr 17,
 • Szkoła Podstawowa nr 18,
 • I Liceum Ogólnokształcące,
 • VI Liceum Ogólnokształcące.

Grupę docelową projektu  stanowią uczniowie oraz nauczyciele szkół objętych wsparciem.

 

Cel projektu:

Podniesienie do 31 grudnia 2025 roku jakości i dostępności 9 szkół kształcenia ogólnego z Koszalina poprzez:

1) objęcie co najmniej 3060 uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia, kompetencje z zakresu TIK, stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

2) objęcie uczniów kl. III i IV liceów ogólnokształcących i klas VII-VIII szkół podstawowych ofertą doradztwa edukacyjno-zawodowego,

3) doskonalenie zawodowe 453 (387K, 66M) nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania, rozwijania ich kompetencji cyfrowych, stosowania efektywnych metod kształcenia, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania kompetencji kluczowych, narzędzi TIK, kształtowania u uczniów zielonych kompetencji, inkluzywności i równego traktowania,

4) wyposażenia pracowni przedmiotowych na potrzeby nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

5) poprawę warunków do prowadzenia edukacji włączającej.

W ramach projektu planuje się realizację szeregu działań skierowanych m.in. do uczniów borykających się z problemami w nauce, do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których należy wesprzeć ukierunkowanym wsparciem. Ponadto projekt skierowany jest do nauczycieli, którzy w ramach projektu podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje, w tym kwalifikacje w zakresie pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych i niepełnosprawnych. Do szkół zakupione zostanie wyposażenie, w tym wyposażenie z zakresu edukacji włączającej.

Planowane rezultaty:

 • co najmniej 2754 uczniów objętych wsparciem nabędzie kwalifikacje lub kompetencje kluczowe;
 • co najmniej 408 nauczycieli objętych wsparciem uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje;
 • co najmniej 321 nauczycieli objętych wsparciem uzyska kwalifikacje w zakresie cyfrowych kompetencji;
 • doposażenie 9 szkół będących realizatorami projektu na potrzeby prowadzenia wysokiej jakości zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów oraz podniesienia jakości edukacji włączającej.

Kategoria: edukacja

Całkowita wartość projektu: 3 751 148,51 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 188 476,23 zł.

Wysokość wkładu ze środków budżetu państwa: 187 557,38 zł.

Wkład własny: 375 114,90 zł.