ndsfund

Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie gminy Manowo

Gmina Manowo oraz Fundacja Nauka dla Środowiska realizują projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych na terenie gminy Manowo”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 6.9 Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca 2025 roku (okres realizacji: 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.) Realizatorami są 3 szkoły prowadzone przez Gminę Manowo:

  • Szkoła Podstawowa im. Lasów Państwowych w Manowie,
  • Szkoła Podstawowa w Boninie,
  • Szkoła Podstawowa w Rosnowie im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.

Cel projektu:

Podniesienie do 31 grudnia 2025 roku jakości i dostępności 3 szkół kształcenia ogólnego z terenu Gminy Manowo poprzez:

Zadania zaplanowane w projekcie:

  1. Działania na rzecz wsparcia uczniów – wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie metod i metodyki nauczania. W ramach tego działania przeszkoleni nauczyciele wprowadzą nowe rozwiązania dydaktyczne i nową metodykę nauczania poprzez organizację kółek zainteresowań Aflatoun, Kółka prowadzone będą przy aktywności  wolontariuszy – rodziców i otoczenia społeczno-gospodarczego szkół skupionych na projektach edukacyjnych.
  2. Bezpośrednio wsparcie oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich: zajęcia  dla rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i/lub korekcyjno-kompensacyjnych i/lub logopedycznych, wsparcie pedagogiczne na rzecz przeciwdziałania agresji, depresji, zaburzeń – w tym odżywiania; doradztwo zawodowe dla klas VII i VIII, zajęcia wyrównawcze z elementami umiejętności uczenia się, organizacja kółek zainteresowań.
  3. Działania na rzecz wsparcia nauczycieli – wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie metod i metodyki nauczania –  organizacja warsztatów inkluzyjności i równego traktowania, warsztaty dotyczące rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i przedsiębiorczości oraz warsztaty – zielone i cyfrowe kompetencje.
  4. Bezpośrednie wsparcie dla szkół i dostosowanie placówki do edukacji włączającej – zakup mobilnej pracowni Biofeedback. Szkoły zostaną doposażone w tablety (7 szt. na szkołę), projektory (3 szt. na szkołę) oraz pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. Wykonane zostaną także drobne roboty adaptacyjne oraz zakupione meble i wyposażenie w zakresie dostosowania placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz opiniami i orzeczeniami.

Z  projektu skorzysta 180 uczniów oraz 36 nauczycieli ze szkół podstawowych działających na terenie gminy Manowo.

Załączniki:

Harmonogram wsparcia.pdf

Kategoria: edukacja

Całkowita wartość projektu: 873 766,25 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 742 701,31 zł.

Wysokość wkładu ze środków budżetu państwa: 37 053,94 zł.

Wkład własny: 94 011,00 zł.