Nabór do Komisji Oceny Wniosków

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Bez kategorii > Nabór do Komisji Oceny Wniosków

Do dnia 10 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00 można zgłaszać Operatorowi projektu pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026” kandydatury na członków do Komisji Oceny Wniosków.

Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy mikrodotacje@ndsfund.org lub pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Fundacji Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin z dopiskiem „NABÓR/KOW/MIKRODOTACJE NOWEFIO – 2024”.
Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać przedstawiciele Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów.

Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być: reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje: osoby pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru, dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie społeczne, dotychczasowe kontakty itp.).

Załączniki:

Regulamin KOW 2024.docx

Załączniki do regulaminu KOW 2024.docx

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka KOW 2024.docx