Rozeznanie rynku nr 5/CWM/09/2022

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Rozeznanie rynku nr 5/CWM/09/2022

 

W związku z realizacja projektu pt. „Centrum Wsparcia Migrantów” dofinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, Fundacja Nauka dla Środowiska zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług poradnictwa prawnego dla uczestników projektu tj. obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Polsce, w szczególności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Termin wykonania zamówienia:

 Usługa obejmuje okres od momentu podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. 31.12.2023 r..

Termin i miejsce składania ofert:

 Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

– pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Andersa 32, 75 – 626 Koszalin,

– osobiście w Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Andersa 32,

– mailowo na adres: jw@ndsfund.org (scan podpisanych dokumentów).

 

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.09.2022 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Formularz oferty.pdf

Formularz oferty.docx

 

Aktualizacja z dnia: 26.09.2022, godz. 09.55

Informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 28.09.2022, godz. 10.00.