ndsfund

Projekt pn. „Wybierz Przyszłość dla Rodziny” (nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K115/21) realizowany jest przez Fundację Nauka dla Środowiska we współpracy z Powiatem Białogardzkim oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Projekt realizowany będzie w zakresie rozwoju usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w okresie od 01.03.2021 r. do 31.10.2023r.

Projekt realizowany jest na terenie następujących powiatów województwa zachodniopomorskiego:

– powiatu koszalińskiego

– powiatu sławieńskiego

– powiatu kołobrzeskiego

– powiatu świdwińskiego

– powiatu białogardzkiego

Główny cel planowanych działań projektu odnosi się do zwiększenia dostępności usług społecznych: usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznych.

W ramach niniejszego projektu przewiduje się:

– działania profilaktyczne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej;

– działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego lub interwencyjnego do 14 osób;

– kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych lub wychowanków rodzinnych domów dziecka,

– mieszkania wspomagane (2 mieszkania) – koszty wyposażenie/doposażenia, opłaty stałe utrzymania mieszkań (m.in. media), opłaty i usługi dostarczane do mieszkań, usługi (np. opiekuńcze, wspierające, doradcze),

– pomoc pieniężna przeznaczona na usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, którym celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

– usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w systemie edukacji pozaformalnej i nieformalnej,

– budowanie kompetencji społeczno-kulturowych w naturalnym otwartym środowisku (udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych w formie stacjonarnej lub wyjazdowej),

– kursy, szkolenia, coaching;

– kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka (wraz z działaniami mającymi a celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, w tym dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą dla dzieci z niepełnosprawnościami;

– wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych;

– rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego:

– poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich , poprawę relacji rodzic-dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka

– poradnictwo prawne,

– działania, które zamierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych;

– kampania – spoty prospołeczne wspierające i promujące rodzinną pieczę zastępczą, plakaty i ulotki

Zapraszamy do udziału w Projekcie, poniżej do pobrania Regulamin udziału w Projekcie z załącznikami:

Regulamin udzialu w projekcie WPdR OBOWIAZUJE OD 11042023 czb

Regulamin udzialu w projekcie WPdR OBOWIAZUJE OD 11042023