ndsfund

KOSZALIN MIASTEM EUROPEJSKICH TRAS ROWEROWYCH

Fundacja była partnerem Urzędu Miejskiego w Koszalinie w projekcie finansowanym ze środków Funduszu Małych Projektów Phare 2001 – Program Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy.

Głównym celem projektu było wprowadzenie w mieście infrastruktury turystycznej, związanej z rozwojem turystyki rowerowej. Celami pomocniczymi były: obniżenie poziomu hałasu w mieście, podniesienie atrakcyjności regionu, popularyzacja działań zgodnych z polityką proekologiczną Unii Europejskiej, a także rozwój struktur organizacji obywatelskich.

Projekt był pierwszą inicjatywą, opartą o szeroko rozumiany dialog społeczny oraz powstałą dzięki ścisłej współpracy władz miasta i organizacji pozarządowej.

Realizacja projektu obejmowała następujące działania:

– przygotowanie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach

W przedsięwzięcie zaangażowane były m.in.:

„Głos Pomorza”, „Kurier Szczeciński”, Radio Koszalin, Telewizja Kablowa Koszalin.

– przeprowadzenie konsultacji społecznych

Fundacja zorganizowała oraz przeprowadziła trzy spotkania z mieszkańcami Koszalina i regionu  w ramach konsultacji społecznych. W sumie w spotkaniach bezpośredni udział wzięło ok. 200-stu uczestników, jednakże  informacje i przygotowane ankiety (na których mieszkańcy mogli wskazywać swoje propozycje, trafiły do większości koszalinian).

– wytyczenie i weryfikacja tras pieszo-rowerowych

Wybór optymalnych propozycji przebiegu tras zgłaszanych podczas dialogu społecznego nastąpił podczas weryfikacji tras przez ekspertów fundacji posiadających uprawnienia w zakresie tworzenia i oznakowywania tras.

– oznakowanie tras pieszo-rowerowych

Zamierzeniem projektu było oznakowanie tras pieszo-rowerowych  znakami poziomymi (500 sztuk) w kształcie roweru na powierzchni 0,7 m2 każdy oraz znakami pionowymi (150 sztuk).

Efektem projektu było również postawienie w Koszalinie dwóch planów miasta (2,5m x 1,5m).

– przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Opracowano 4000 planów miasta z naniesionymi trasami oraz 2000 folderów komunikacji alternatywnej, który udostępniany był nieodpłatnie. Stanowił on wielojęzyczne vademecum bezpiecznego poruszania się połączone z opisem i zdjęciami atrakcji architektonicznych, historycznych i turystycznych miasta, miejscami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych oraz spisem dostępnej bazy noclegowo-gastronomicznej.

– przeprowadzenie imprezy turystyczno-sportowej

Finałem realizacji projektu była wielonarodowościowa impreza o charakterze turystyczno-sportowym, stanowiąca zwieńczenie działań projektu, w której udział wzięło ok. 1000 mieszkańców. W zaplanowanej imprezie prócz głównego rajdu rowerowego zorganizowano szereg imprez towarzyszących, między innymi konkursy ekologiczne i wiedzy o walorach krajoznawczo-turystycznych Euroregionu Pomerania.