ndsfund

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY POPRZEZ EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY

Fundacja realizowała umowę nr 1/2015 z dnia 24.03.2015 pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Ekologiczne w Lipiu na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany był ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach zlecenia Fundacja w 2015 roku przeszkoliła 4032 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych podczas 51-zajęć jednodniowych i 61 zajęć dwudniowych. Stanowiło to łącznie 2076 godzin szkoleniowych.

W ramach programu warsztatów zrealizowane zostały m.in. wyjazdy na basen w Świdwinie oraz do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. Celem zajęć edukacyjnych było: rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu, poznanie różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie dorzecza Parsęty, uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z braku poszanowania ekosystemów leśnych, łąkowych oraz rzecznych, zachęcenie uczestników do podejmowania działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej, budowanie świadomości i wrażliwości przyrodniczej środowiska lokalnego przez dzieci i młodzież.