ndsfund

Projekt pt. “MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023″ współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Czym są mikrodotacje?

To wsparcie finansowe w wysokości do 5 000 zł, udzielane w konkursie ofert, dla lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy inicjatywne oraz dla młodych NGO, przeznaczone na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych.

Kto może ubiegać się o mikrodotacje?

1. Grupa nieformalna

Minimum 3 osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej;

2. Grupa samopomocowa

Dobrowolny zespół osób, którego działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach projektu przysługuje jej na zasadach określonych dla grupy nieformalnej, natomiast jeśli działa w formie organizacji pozarządowej, posiadającej osobowość prawną, to jeśli spełnia warunki przewidziane dla młodych NGO, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie;

3. Młoda organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotacje. Ponadto roczny przychód organizacji za poprzedni rok obrotowy nie może przekraczać 30 tys. zł.

Kontakt:

Animator tel. 533 335 443 mikrodotacje@ndsfund.org Animator tel. 533 399 022 mikrodotacje@ndsfund.org https://mikrodotacje.ndsfund.org/