ndsfund

Projekt pn. „Region Dobrego Wsparcia” (nr projektu: RPZP.07.06.00-32-P001/20), który realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie w partnerstwie z  Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Fundacją Nauka dla Środowiska. Projekt realizowany będzie w okresie 01.04.2020 r. – 31.03.2023 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Cel projektu dotyczy zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępności
wysokiej jakości sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 700 osób na terenie województwa zachodniopomorskiego do marca 2023.

Główne zadania obejmują:

  • utworzenie Regionalnego Punktu Doradczego – poradnictwo zdalne, w terenie i na miejscu, szkolenia, grupy samopomocowe-dla min. 400 osób (opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych i osoby świadczące usługi społeczne w społeczności lokalnej oraz kandydaci do pełnienia tych funkcji);
  • likwidację barier architektonicznych w min. 5 miejscach zamieszkania;
  • uruchomienie zadań z zakresu teleopieki (platforma IT, opaski przywołujące) utworzenie min. 5 mieszkań wytchnieniowych/chronionych/wspomaganych (dostosowanie, wyposażenie) zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji;
  • organizację sąsiedzkich usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym K/M);
  • utworzenie 2 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
  • utworzenie 21 punktów wolontariackich (w każdym powiecie WZ);
  • prowadzenie kampanii i działań aktywizujących społeczności lokalne w celu zatrudnienia opiekunów sąsiedzkich;
  • działania zmierzające do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do następującej grupy odbiorców: osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym; opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych i osoby świadczące usługi społeczne w społeczności lokalnej oraz kandydaci do pełnienia tych funkcji.

Powstałe w wyniku realizacji projektu oprogramowanie dostępne jest do powszechnego wykorzystania. Pobierz tutaj.

Pass: L2p034iXsMlr