ndsfund

PROWADZENIE KOSZALIŃSKIEGO INKUBATORA EKONOMII SPOŁECZNEJ

W ramach projektu „Prowadzenie Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej”, fundacja realizowała następujące cele statutowe: upublicznianie przedsięwzięć Fundacji w szczególności w: lokalnej prasie, radiu i telewizji; działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe. Projekt zrealizowany został na podstawie umowy KS-III/4.526.35.2015PT z dnia 16.02.2015 zawartą między Gminą Miastem a Fundacją. Projekt dofinansowano w kwocie 20 000,00PLN. Celem projektu było prowadzenie w okresie od 01 – 12.2015 Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej, ośrodka zapewniającego infrastrukturalne oraz merytoryczne wsparcie dla koszalińskich organizacji pozarządowych. Organizacje mogły korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16 z siedziby oraz sprzętu biurowego (ksero, fax, drukarka, sprzęt multimedialny) jak i bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy. Nadto zadaniem Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej była lokalna promocja organizacji pozarządowych zrzeszonych w Inkubatorze.