ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WP/02/2023 organizację kursu „Prawo jazdy kategorii B” dla uczestników projektu Wybierz Przyszłość dla Rodziny

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/WP/02/2023 organizację kursu „Prawo jazdy kategorii B” dla uczestników projektu Wybierz Przyszłość dla Rodziny

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 4/WP/02/2023
organizację kursu „Prawo jazdy kategorii B” dla uczestników projektu Wybierz Przyszłość dla Rodziny

I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:
Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17 budynek F, 75-620 Koszalin, woj. zachodniopomorskie,
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.org

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: organizacja kursu „Prawo jazdy kategorii B” dla uczestników projektu Wybierz Przyszłość dla Rodziny

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na organizację kursu „Prawo jazdy kategorii B” dla uczestników projektu Wybierz Przyszłość dla Rodziny

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursu „Prawo jazdy kategorii B” dla uczestników projektu „Wybierz Przyszłość dla Rodziny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020.

1. Liczba uczestników: zgłaszana sukcesywnie przez Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do 31.10.2023 – Wykonawca zapewni rozpoczęcie kursu w czasie max. 14 dni od daty zgłoszenia

2. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi.

3. Wymaga się, aby kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej oraz egzaminu wewnętrznego:

– zajęcia teoretyczne muszą obejmować 30 godzin zegarowych przypadających na uczestnika (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę).
– zajęcia praktyczne muszą obejmować 30 godzin zegarowych przypadających na uczestnika (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut).
– w programie zajęć praktycznych należy uwzględnić dodatkowo średnio 10 godzin indywidualnych przypadających na jednego Uczestnika w tym:
• średnio 5 godzin indywidualnych przypadających na jednego Uczestnika przed pierwszym egzaminem praktycznym;
• średnio 3 godziny indywidualne przypadające na jednego Uczestnika przed pierwszym egzaminem praktycznym poprawkowym;
• średnio 2 godziny indywidualne przypadające na jednego Uczestnika przed drugim egzaminem praktycznym poprawkowym;

-egzamin wewnętrzny musi obejmować jedną godzinę przypadającą na osobę (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut).

4. Kurs powinien zostać przeprowadzony w sposób następujący:
a) zajęcia teoretyczne – w granicach administracyjnych miasta Białogard;
b) zajęcia praktyczne – w granicach administracyjnych powiatu białogardzkiego i miasta Białogard.

Zakres i cena kursu musi obejmować także:

a) koszt badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do ubiegania się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów kat. B;
b) wykonanie zdjęcia niezbędnego do uzyskania dokumentu
c) ubezpieczenie uczestników kursu na cały czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie trwania szkolenia oraz w drodze do miejsca szkolenia tam i z powrotem;
d) materiały dydaktyczne przechodzące na własność uczestnika kursu oraz niezbędny sprzęt, w tym dostęp do komputerów z programem z przykładowymi testami.;
e) przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego;
f) wydanie zaświadczeń kończących kurs;
g) opłacenie maksymalnie trzech egzaminów państwowych teoretycznych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego dla każdego z Uczestników. W przypadku nieuzyskania przez Uczestnika pozytywnego wyniku z egzaminu, Wykonawca finansuje koszty maksymalnie dwóch kolejnych egzaminów poprawkowych;
h) opłacenie maksymalnie trzech egzaminów państwowych praktycznych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego dla każdego z Uczestników. W przypadku nieuzyskania przez Uczestnika pozytywnego wyniku z egzaminu, Wykonawca finansuje koszty maksymalnie dwóch kolejnych egzaminów poprawkowych.

II. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby realizacja poszczególnych kursów rozpoczęła się w terminie max. 14 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania
Czas trwania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.10.2023

III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

IV. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:
Projekt „Wybierz przyszłość dla Rodziny” współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
W ofercie należy podać w szczególności

a) Adres i nazwę wykonawcy;
b) Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

 

zapytanie ofertowe prawo jazdy białogard