ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/WP/12/2022  na organizację szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzacych rodzinne domy dziecka w ramach projektu „Wybierz  przyszłość dla Rodziny”

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/WP/12/2022 na organizację szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzacych rodzinne domy dziecka w ramach projektu „Wybierz przyszłość dla Rodziny”

I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:

Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17 budynek F, 75-620 Koszalin, woj. zachodniopomorskie,
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.org

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: na organizację szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka w ramach projektu „Wybierz przyszłość dla Rodziny” Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na organizację szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka w ramach projektu „Wybierz przyszłość dla Rodziny”
Usługa obejmuje przeszkolenie :
grupy 10 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
grupy do prowadzenia rodzinnego domu dziecka ( szkolenie uzupełniające w wymiarze 10 godzin) (między 4 a 10 osób)

Wykonawca zastrzega możliwość przeprowadzenia szkoleń na kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w dwóch terminach, jeśli nie zbierze się grupa 10 osób. Wykonawca powiadomi z wyprzedzeniem min. tygodniowym o planowanym terminie. Wykonawca usługi będzie zobowiązany do:
Przeprowadzenia szkolenia w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – zgodny z zakresem programowym
wynikającym z Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U.z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Wydania dla każdego kandydata świadectwa ukończenia szkolenia.
Wymagania dotyczące Wykonawcy szkolenia:
Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednią kadrą szkoleniowców prowadzących szkolenia,
Zamawiający zapewnia salę do przeprowadzenia szkolenia na terenie powiatu białogardzkiego
Zapłata za wykonanie usługi nastąpi do 14 dni po zakończeniu szkolenia na podstawie rachunku wystawionego przez wykonawcę

III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: do dnia 15.02.2023

IV. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
12.12.2022 pod adres: jm@ndsfund.org

VI. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:
Projekt „Wybierz przyszłość dla Rodziny” współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):
a) Adres i nazwę wykonawcy;
b) Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;