Rozeznanie rynku / zapytanie o cenę w ramach projektu pn.: ”Centrum Wsparcia Migrantów”

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > Rozeznanie rynku / zapytanie o cenę w ramach projektu pn.: ”Centrum Wsparcia Migrantów”

 

 

ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ

NR 1/CWM/10/2022

na zakup gier planszowych w ramach projektu pn.: ”Centrum Wsparcia Migrantów”

W związku z realizacja projektu pt. „Centrum Wsparcia Migrantów” dofinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup gier planszowych, których łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

 1. Zamówienie obejmuje zakup gier planszowych wskazanych w załączeniu wraz z dostawą do Biura Projektu tj.:

Fundacja Nauka dla Środowiska,

Andersa 32,

75-626 Koszalin

 1. Dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko wybranego Wykonawcy i powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 31.10.2022 r.
 2. Rzeczywiste ilości zamówienia będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
 3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Termin realizacji usługi– do 31.10.2022 r.
 6. Opis sposobu przygotowania ofert
 7. a) Oferta na własnym druku lub na wzorze wskazanym w punkcie 1 wraz z podpisem,
 8. b) Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją wszystkich prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia opisanego w pkt. 1 rozeznania rynku oraz uwzględnić wszystkie koszty związane z jego realizacją i dostawą (zwane dalej: cena brutto oferty)
 9. c) Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto;
 10. d) W przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto i brutto oferty uwzględniającej podatek VAT (jeśli dotyczy), a także ewentualne rabaty.
 11. Termin składania ofert:

Oferty, na własnym wzorze lub na wzorze wskazanym w punkcie 1 należy przesłać do 20.10.2022 r. do godziny 10:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jw@ndsfund.org, wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin;

Załącznik:

Rozeznanie rynku materiały do zajęć animacyjnych