ROZEZNANIE RYNKU NR 5/CWM/11/2022 w ramach projektu “Centrum Wsparcia Migrantów”

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Zamówienia > ROZEZNANIE RYNKU NR 5/CWM/11/2022 w ramach projektu “Centrum Wsparcia Migrantów”

logo-godło, flaga, Razem mozemy wiecej

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 5/CWM/11/2022

na zakup i sukcesywną dostawę biletów wstępu/voucherów na zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne m.in. sportowe, muzyczne, artystyczne, wyjścia kulturalne dla dzieci i ich opiekunów w ramach projektu “Centrum Wsparcia Migrantów”

W związku z realizacja projektu pt. „Centrum Wsparcia Migrantów” dofinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, Fundacja Nauka dla Środowiska zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i sukcesywną dostawę biletów wstępu/voucherów na zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne m.in. sportowe, muzyczne, artystyczne, wyjścia kulturalne dla dzieci i ich opiekunów – uczestników projektu tj. obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Polsce, w szczególności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

a. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą 685 sztuk biletów wstępu/voucherówna zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne m.in. sportowe, muzyczne, artystyczne, wyjścia kulturalne dla dzieci i ich opiekunó w ramach projektu pn. „Centrum Wsparcia Migrantów”, uprawniających do skorzystania na terenie województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z tabelą poniżej.

b. Zamawiający zastrzega zwiększenie lub zmniejszenie liczby zakupionych biletów wstępu/voucherów w zależności od zapotrzebowania oraz możliwości do dokonania przesunięć w budżecie projektu.

c. Przedmiot zamówienia został podzielony, zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj biletu wstępu/vouchera Ilość biletów wstępu/ voucherów (szt.)
Bilety/vouchery na basen (1 godz.)– aquapark/park wodny (ulgowe) 250
Bilety/vouchery na basen – (1 godz.)- aquapark/park wodny (normalne) 125
Bilety/vouchery do kina 200
Bilety/vouchery na koncert muzyczny 50
Bilety/vouchery do teatru na spektakle dla dzieci 60

 

d. Data ważności biletów/voucherów tam, gdzie jest to możliwe powinna stanowić minimum 6 miesięcy od momentu dostarczenia do Zamawiającego.

e. Zakup biletów/voucherów zostanie dokonany w dwóch częściach, pierwsza w roku 2022 – jednorazowo do dnia 15.12.2022 r, druga w 2023 roku – sukcesywnie, wraz z zapotrzebowaniem uczestników do dnia 31.12.2023 r.

f. Czas realizacji zamówienia przez Wykonawcę na konkretne bilety/vouchery to 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia u Wykonawcy.

g. Miejsce wykonania zamówienia: Biuro projektu Centrum Wsparcia Migrantów ul. Wł. Andersa 32, 75-626 Koszalin.

h. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

i. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

j. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia oraz podjęcia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

 

  1. Zmiany terminu realizacji zamówienia oraz podjęcia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

 

  1. Termin wykonania zamówienia:

 

Termin wykonania zamówienia:

  • pierwsze zamówienie w roku 2022 do dnia 15.12.2022r 
  • drugie zamówienie w roku 2023  do dnia 31.12.2023 r

 

Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostarczenie biletów/voucherów do Biura Projektu na adres:

Fundacja Nauka dla Środowiska

Ul. Wł. Andersa 32

75-626 Koszalin

Dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko wybranego Wykonawcy.

 

  1. Termin i miejsce składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:

– pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Wł. Andersa 32, 75 – 626 Koszalin,

– osobiście w Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 32,

– mailowo na adres: jw@ndsfund.org (scan podpisanych dokumentów).

 

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28.11.2022 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Rozeznanie rynku zajęcia dodatkowe