Rozeznanie 1/CWM/06/2023 na zakup artykułów na potrzeby zajęć animacyjnych Centrum Wsparcia Migrantów

Fundacja Nauka dla Środowiska (ndsfund) > Blog > Bez kategorii > Rozeznanie 1/CWM/06/2023 na zakup artykułów na potrzeby zajęć animacyjnych Centrum Wsparcia Migrantów

W związku z realizacja projektu pt. „Centrum Wsparcia Migrantów” dofinansowanego z rezerwy Funduszu Pracy, wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”, ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025, Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup artykułów na potrzeby zajęć animacyjnych, których łączna wartość nie przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

 

 1. Przedmiotem rozeznania nr 1/CWM/06/2023 jest zakup artykułów na potrzeby zajęć animacyjnych w ilości wskazanej w załączeniu. 
 2. Zamówienie obejmuje zakup artykułów na potrzeby zajęć animacyjnych zgodnie ze specyfikacją z załączenia wraz z dostawą do Biura Projektu tj.:

Fundacja Nauka dla Środowiska, ul.

Andersa 32

75-626 Koszalin

 1. Dostawa będzie odbywać się na koszt i ryzyko wybranego Wykonawcy i powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 03.07.2023 r.
 2. Rzeczywiste ilości zamówienia będzie wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Termin realizacji usługi– do 03.07.2023 r.
 6. Miejsce dostawy:

Biuro Projektu:

Fundacja Nauka dla Środowiska

ul. Andersa 32

75-626 Koszalin

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  • Oferta na własnym druku lub na wzorze wskazanym w punkcie 1 wraz z podpisem oferenta.
  • Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją wszystkich prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia opisanego w pkt. 1 rozeznania rynku oraz uwzględnić wszystkie koszty związane z jego realizacją i dostawą (zwane dalej: cena brutto oferty);
  • Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto;
  • W przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest podanie ceny netto i brutto oferty uwzględniającej podatek VAT (jeśli dotyczy), a także ewentualne rabaty.
 2. Ocena Ofert
  • Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu o cenę/ rozeznaniu rynku;
  • W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
  • Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę ze wszystkich spełniających kryteria dostępu, na podstawie następujący kryteriów oceny ofert:  cena całkowita za wartość zamówienia – waga 100%
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • Zmiany terminu realizacji zamówienia oraz podjęcia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
 4. Termin składania ofert:
  • Oferty, na własnym wzorze lub na wzorze wskazanym w punkcie 1 należy przesłać do 26.06.2023 r. do godziny 10:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jw@ndsfund.org, wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Andersa 32, 75-626 Koszalin;
  • Liczy się data wpływu dokumentów do biura lub mailowo do  Zamawiającego.
  • Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przesłano Zapytanie o cenę/ rozeznanie rynku lub umieści informację na stronie internetowej Zamawiającego;
  • Ewentualne informacje i wyjaśnienia udzielane są mailowe pod adresem jw@ndsfund.org

Załącznik:

Rozeznanie rynku materiały do zajęć animacyjnych.pdf