ndsfund

ROZWÓJ I AKTYWIZACJA GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW W OPARCIU O LOKALNE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Termin realizacji 01.01.2008 – 30.04.2009

Fundacja Nauka dla Środowiska z dniem 30 kwietnia 2009 zakończyła realizację projektu „Rozwój i aktywizacja gminy i jej mieszkańców w oparciu o lokalne odnawialne źródła energii” realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Działając w wielosektorowym partnerstwie (Fundacja „Nauka dla Środowiska”, Politechnika Koszalińska , jednostki samorządu terytorialnego oraz producenci biomasy- rolnicy), organizacja podjęła się realizacji pilotażowego projektu mającego na celu:

– budowanie rozwoju lokalnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z biomasy,

– wypracowanie ścieżek współpracy pomiędzy rolnikami , a JST – budowie lokalnego rynku energii odnawialnej,

– zwrócenie uwagi na potrzebę zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich,

– pełnego wykorzystania lokalnych naturalnych zasobów w połączeniu z istniejąca infrastrukturą techniczną kapitałem ludzkim i społecznym,

– zachowania bioróżnorodności.

Projekt miał charakter informacyjno-szkoleniowy, z nastawieniem na efekt trwałości. Którego wyrazem są opracowane analizy zarówno w odniesieniu do konkretnych gospodarstw rolnych -zadeklarowanych powierzchni jak i pięciu powiatów.

Etapy projektu obejmowały:

Działania wstępne opracowanie pełnej wizualizacji oraz przygotowanie materiałów informacyjnych. W ramach działania zorganizowano 4 powiatowe konferencje informacyjne rozpoczynające projekt i uruchomiono medialną akcję promocyjna, opartą na zasadach „zielonego marketingu”.

Działania szkoleniowe projektu zakładały rekrutację uczestników, a następnie przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń w zakresie:

– szkolenie: „Biznes przyjazny środowisku”,

– warsztaty: „Finansowanie energetyki odnawialnej”,

– szkolenie: „Odnawialne źródła energii – biomasa” (uprawa roślin energetycznych),

– szkolenie: „Odnawialne źródła energii – potencjał rozwoju regionalnego”,

– wyjazdy studyjne rolników i przedstawicieli JST ,których celem była wymiana dobrych praktyk.

Działania trwałe, obejmowały opracowanie indywidualnych analiz i ekspertyz, dla poszczególnych odbiorców działań:

– dokumentacja określająca praktyczne możliwości produkcji biomasy na terenie gospodarstw rolnych objętych projektem z uwzględnieniem indywidualnych warunków biotycznych i abiotycznych

– analiza potencjału energetycznego biomasy z rolnictwa i możliwości założenia plantacji trwałych roślin energetycznych dla powiatu sławieńskiego, białogardzkiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego i szczecineckiego.

Podsumowaniem przyjętych działań była konferencja /seminarium podsumowujące wyniki przeprowadzonych analiz i całego projektu umożliwiając wymię doświadczeń. Stając się jednocześnie forum dyskusji z możliwością formułowania konkretnych wniosków, które to będą przesłanką do podejmowanych działań zmierzających do wykorzystania potencjału OZE w celu budowy lokalnych rynków wartości dodanej.

biuletyn