ndsfund

Wsparcie kierowane do:

– osób fizycznych w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie umiejętności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. W szczególności dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;

– podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych na terenie Regionu szczecineckiego : spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, osób prawnych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych w zakresie: informacji, szkoleń, doradztwa, usług: księgowych, marketingowych, prawnych, doradztwa biznesowego, animacji.

– instytucji otoczenia ekonomii społecznej z terenów powiatów: wałeckiego, drawskiego ,szczecineckiego, łobeskiego, świdwińskiego.

Przedmiot wsparcia: doradztwo, animacja, usługi biznesowe, usługi księgowe, usługi marketingowe, usługi prawne, wsparcie finansowe.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.