o nas

o nas

powrót

W 2003 roku przy Politechnice Koszalińskiej założyliśmy Fundację, bo chcieliśmy wykorzystać potencjał nauki, aby zmieniać na lepsze otaczający nas świat. Jako naukowcy i inżynierowie chcieliśmy działać mądrze, opierając się na obiektywnych faktach i nowatorskich rozwiązaniach.

Od początku kierowaliśmy się też uważnością na przyrodę oraz potrzeby drugiego człowieka. W ten sposób realizujemy kolejne wyjątkowe przedsięwzięcia, które przyczyniają się do rozwiązania miejscowych problemów oraz zrównoważonego rozwoju małych społeczności.

 

 działamy by mieć dobry wpływ:

 

We współpracy z podmiotami publicznymi, sektorem biznesu i innymi organizacjami podejmujemy działania badawcze, wdrożeniowe i rozwojowe.

Od stycznia 2003 roku zrealizowaliśmy ponad 100 wyjątkowych projektów na kwotę ponad 200 mln złotych oraz wsparliśmy ponad 500 społecznych inicjatyw lokalnych o łącznej wartości blisko 50 mln zł.

Z sukcesem wdrażamy projekty lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe.

Ostatnio nasz projekt „Dobre Wsparcie” został zwycięzcą prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej REGIOSTARS – jako najlepszy projekt w Europie – wyznaczający nowy kierunek działań w polityce spójności.

W 2019 roku zdobyliśmy tytuł „Najlepszy Beneficjent RPO WZ” w konkursie ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego

W 2013 roku nasz projekt „Wybierz Przyszłość – innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną” zdobył główną nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego – jako najlepsza inwestycja w człowieka.

Zdobyliśmy również wyróżnienie w konkursie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dla najskuteczniejszej Lokalnej Organizacji Grantowej.

Jesteśmy dumni z otrzymania tych oraz ponad 30 innych nagród i wyróżnień, jako odzwierciedlenia naszej skuteczności, uczciwości i wpływu.

wprowadzamy trwałe zmiany

Działamy, dbając o przyrodę, potrzeby ludzi i ich społeczności oraz wysoką jakość naszych przedsięwzięć, dlatego świadomie podejmujemy wyzwania w wybranych obszarach:

EKONOMIA – dajemy szansę na niezależność

Rozwijamy działalność podmiotów ekonomii społecznej oraz świadomą przedsiębiorczość. Doskonalimy umiejętności efektywnego zarządzania budżetem i pomagamy wyznaczać racjonalne cele finansowe. Promujemy gospodarkę bliskości oraz lokalny patriotyzm gospodarczy.

EKOLOGIA – wywierają dobry wpływ

Promujemy praktyczne rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury. Wdrażamy odnawialne źródła energii oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Poprzez publikacje i warsztaty ukazujemy praktyczne aspekty ekorozwoju oraz dostępnych rozwiązań klimatycznych. Prowadzimy wyjątkowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

TURYSTYKA I KULTURA – napędzamy do rozwoju 

Inicjujemy zrównoważoną i aktywną turystykę dostępną dla wszystkich. Wspieramy wydarzenia sprzyjające wymianie poglądów i poszerzaniu horyzontów. Pokazujemy wyjątkowe szlaki oraz odkrywamy miejscowe zasoby i atrakcje. Tworzymy naprawdę przyjazną przestrzeń publiczną.

EDUKACJA – wzmacniamy tych którzy rosną

Prowadzimy edukację nieformalną opartą na aktywnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz praktyczne doradztwo zawodowe. Jesteśmy instytucją, która przyczynia się do wyrównania szans życiowych dzieci i młodzieży oraz inspiruje dorosłych do podejmowania śmiałych kroków rozwojowych.

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE i MIGRACJE – wspieramy się wzajemnie

Wdrażamy nowoczesne rozwiązania w usługach opiekuńczych osób zależnych i pomocy sąsiedzkiej. Wspieramy bezpieczną i odpowiedzialną migrację. Podnosimy świadomość samorozwoju i ułatwiamy zrównoważoną reintegrację. Zapewniamy pomoc, aby aspirującym pracownikom zapewnić godną pracę i dobrą jakość życia.

ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNOŚCI – wyzwalamy pozytywną energię

Wspieramy lokalnych liderów, miejscowe organizacje i władze samorządowe w realizacji odważnych działań rozwojowych. Organizujemy lokalne konkursy grantowe, doradzamy, szkolimy i animujemy. Włączamy ludzi, firmy i organizacje w miejscowe działania rewitalizacji społecznej.

potrafimy więcej działając razem

Dostarczanie naszych wyjątkowych i trwałych rozwiązań jest możliwe dzięki temu, że współpracujemy z partnerami o różnorodnych perspektywach i wyjątkowym zakresie wiedzy. Sektor biznesu wspiera nas specjalistycznymi umiejętnościami swoich pracowników oraz włącza Fundację w programy darowizn i zniżek. Zapewnia nam to dostęp do nowoczesnych technologii oraz wiedzy ekspertów branżowych. Zaufały nam małe i duże organizacje, takie jak: Trello, Bryntum, Adobe, Google, UBS.

zdolność do współpracy

Kluczem do sukcesu i siły Fundacji jest nasza zdolność do współpracy. Każdego roku współpracujemy z dziesiątkami miejscowych organizacji, aby rozwijać ważne projekty i efektywniej działać lokalne.

Wierzymy, że łącząc nasze produkty, zasoby i pasje, możemy wywrzeć globalny wpływ. Dlatego działamy również w ogólnopolskich i międzynarodowych sieciach non-profit:

Od 2006 roku – jesteśmy częścią ogólnopolskiej sieci Lokalnych Organizacji Grantodawczych programu Działaj Lokalnie (od 2012 jesteśmy akredytowanym ODL)

Od 2009 roku jesteśmy członkiem międzynarodowej sieci Aflatoun i częścią światowego ruchu na rzecz edukacji społeczno-finansowej dzieci i młodzieży.

W 2012 roku uzyskaliśmy z Centrum Projektów Europejskich – Złoty Certyfikat – spełniania standardów sieci Regionalnych Ośrodków EFS.

Od 2014 roku działamy w wielosektorowym partnerstwie SZOWES. Jesteśmy największym akredytowanym przez ministerstwo ośrodkiem ekonomii społecznej w woj. zachodniopomorskim. W 2021 roku nasze partnerstwo SZOWES zostało zaproszone do europejskiej sieci Social Economy Europe.

Od 2018 roku działamy w partnerstwie 4 operatorów Mikrodotacji z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w woj. zachodniopomorskim.

działając z uczciwością

Jesteśmy niezależni politycznie oraz instytucjonalnie. Posiadamy własne rezerwy kapitałowe i pomocniczą działalność gospodarczą. W 2008 roku, od nagrody finansowej z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, rozpoczęliśmy budowanie kapitału żelaznego.

Nasze działania są całkowicie transparentne, corocznie sporządzamy sprawozdania finansowe i raporty z działalności. Składamy je zarówno do właściwego Sądu, jak i Urzędu Skarbowego. Ponadto każdego roku Ministrowi Środowiska wysyłamy pełne sprawozdanie z działalności, a co miesiąc przedstawiamy rozliczenia podatkowe z wydzielonej działalności gospodarczej i statutowej do właściwych prawem instytucji.

W organizacji wprowadziliśmy mechanizmy kontroli wewnętrznej poprzez rozdział zadań na 2 organy: niezależną Radę, która odpowiada za nadzór i kontrolę oraz Zarząd – organ wykonawczy. Prowadzimy pełną księgowość, a jej weryfikację podejmują wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Przyjęliśmy procedury polityki bezpieczeństwa finansowego, politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zasady realizacji projektów własnych. Przestrzegamy wytycznych podanych w normie ISO 26000 i mamy wewnętrzny kodeks etyczny, który przeciwdziała konfliktom interesów i zapobiega dyskryminacji naszych pracowników i odbiorców.

Nasze sprawozdanie finansowe i raporty z działalności są jawne i dostępne on-line.

jesteśmy w tej podróży razem, bo…

Jesteśmy zróżnicowanym zespołem, ale sposób w jaki działamy określają wspólne wartości:

Szacunek – traktujemy innych, tak jak sami chcemy być traktowani.

Innowacyjność – dążymy do wyjątkowości, poszukując prostych rozwiązań.

Efektywność – stawiamy na trwałe rezultaty osiągane niewielkim kosztem.

Przejrzystość – jawność naszych działań rozumiemy jako powinność.

Otwartość – angażujemy w twórcze rozwiązania wszystkich interesariuszy.

Odpowiedzialność – dotrzymujemy słowa, dbając o dobro wspólne i zapobiegając złu.

Rodzina – nasza kultura pracy sprzyja godzeniu życia rodzinnego z zawodowym, bo praca jest naszą pasją.