Blog Hero Boxed 3 Column

Blog

just another wordpress site

Back To Homepage
All
aktualnosci
bez-kategorii
oferta
zamowienia

Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla mikro-instalacji fotowoltaicznych Nr postępowania: 01_KPO/KLASTER/07/2024

Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla mikro-instalacji fotowoltaicznych Nr postępowania: 01_KPO/KLASTER/07/2024
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla minimum 150 mikroinstalacji fotowoltaicznych – zgodnie z założeniami, wg poniższego zestawienia 9 jednostek samorządu terytorialnego: - Gmina Polanów, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 604,70 kWp, - Gmina Manowo, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 500,91 kWp, - Gmina Będzino, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1079,95 kWp, - Gmina Biesiekierz, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 340,71 kWp, - Gmina Bobolice, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 711,89 kWp, - Gmina Mielno, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 482,39 kWp, - Gmina Sianów, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 523,32 kWp, - Gmina Świeszyno, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 583,73 kWp, - Powiat koszaliński, instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 810,97 kWp Opracowana dokumentacja będzie podstawą do wskazania mocy instalacji PV oraz magazynów energii dla określonej lokalizacji oraz przygotowania postępowania przetargowego w ramach planowanego etapu inwestycyjnego prowadzonego przez poszczególnych członków klastra energii. Więcej informacji tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/193318  

Wyniki Działaj Lokalnie 2024

Wyniki Działaj Lokalnie 2024
Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2024. Do konkursu złożonych zostało 28 propozycji projektów. W wyniku oceny Komisji Konkursowej wybrano 12 przedsięwzięć na łączną kwotę 71 610 zł. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do kontaktu z zespołem Ośrodka Działaj Lokalnie w Fundacji Nauka dla Środowiska. Jednocześnie pragniemy podziękować pozostałym Wnioskodawcom, którzy podjęli się trudu przygotowania wniosku. Mamy nadzieję, że Państwa pomysły zostaną z sukcesem zrealizowane przy wsparciu innych środków. Lista rankingowa 2024

Nowy Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 został przyjęty!

Nowy Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 został przyjęty!
Program „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025 to program resortowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który umożliwia realizacje wsparcia finansowego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Wcześniej Program realizowany był pod nazwą „Przedsiębiorstwo Społeczne +”. O wsparcie w ramach Programu będą mogły ubiegać podmioty posiadające na dzień złożenia wniosku status przedsiębiorstwa społecznego (PS) tj. podmioty ekonomii społecznej, które uzyskały od wojewody decyzję o nadaniu statusu PS w związku ze spełnianiem ustawowych wymogów i widnieją w wykazie, o którym mowa w art. 19 ustawy o ekonomii społecznej, dostępnym na stronie: https://rjps.mpips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=59 Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia w Programie będą mogły skorzystać z następujących instrumentów finansowych: Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS. Maksymalna wartość dofinansowania w odniesieniu do całego roku wynosi 72 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia zatrudnienia wynosi 18 000 zł. Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia PS w realizowaniu usług społecznych wynosi 10 000 zł. Instrument 3 – Wsparcie bieżące. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia bieżącego wynosi 10 000 zł. Instrument 4 – Wsparcie reintegracji. W ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia wynosi 36 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia reintegracji wynosi 12 000 zł. Co nowego w Programie? Wprowadzenie nowego typu wsparcia pozwalającego na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez PS, w tym podnoszenie kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych (Instrument 2), Zmiany we wsparciu bieżącym (Instrument 3): powiązania wsparcia bieżącego z wsparciem zatrudnienia lub/i wsparciem PS w realizowaniu usług społecznych, zobowiązanie PS do uwzględnienia działań upowszechniających przedsiębiorczość społeczną. Nabór wniosków zaplanowano na przełom czerwca i lipca 2024 roku. Obserwujcie strony, żeby nie przegapić startu naboru: https://www.gov.pl/web/rodzina https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznej Serdecznie zachęcamy podmioty zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w ramach Programu do zapoznania się z jego treścią.

Doradztwo i badania społeczne

Wspieramy samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje samorządowe w zakresie doradztwa w różnych sferach prowadzenia działalności. Posiadamy szeroką kadrę posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie ekologii, pomocy społecznej, prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji, programowania narzędzi informatycznych do wspierania bieżących działań podmiotów, itp. Opracowujemy również badania na zlecenie w zakresie określenia zapotrzebowania planowanych działań, oceny potrzeb czy zainteresowań społeczności, itp. Badania prowadzimy przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod jak również autorskich rozwiązań. Zapraszamy do kontaktu.

Nowy pojekt – Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus

Nowy pojekt – Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus
📣 Informujemy, że od 1 czerwca 2024 roku realizujemy projekt "Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus". Partnerami projektu są: Powiat Wałecki, Powiat Świdwiński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.
🎯 Dążeniem projektu jest ograniczenie nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych z zakresu usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Celem projektu jest kompleksowy rozwój usług wsparcia rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej oraz podjęcie w 4 powiatach woj. zachodniopomorskiego kompleksowych działań na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, wsparcia procesu usamodzielnienia, a także wzmocnienia kompetencji rodzicielskich i wychowawczych rodzin w kryzysie.
👪 Działania projektu są ukierunkowane na stworzenie sieci pomocy dla rodzin w kryzysie oraz wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami znajdującymi się w pieczy zastępczej. Projekt stwarza też warunki do zwiększenia ilości rodzin zastępczych, poprawy jakości wsparcia dzieci i rodzin oraz wzmocnienia kompetencji rodzicielskich mieszkańców 4 sąsiadujących powiatów z południowo - wschodniej i środkowej części woj. zachodniopomorskiego. Główne zadania obejmują: wsparcie na rzecz rodziny poprzez tworzenie miejsc wsparcia, szkoły dla rodziców oraz zapewnienie specjalistycznego doradztwa czego celem jest integracja społ.os.zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ oraz poprawa ich sytuacji życiowej, Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez efektywne pozyskanie i wykształcenie kandydatów na rodziny zastępcze,rodzinne domy dziecka i doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz adopcji co perspektywicznie przedłoży się na deinstytucjonalizację usług poprzez: redukcję liczby dzieci w placówkach instytucjonalnych, wzrost zainteresowania rodzicielstwem zastępczym/adopcyjnym oraz podnoszenie standardów opieki a także zwiększenie efektywności procesu usamodzielniania oraz podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych UP objętych wsparciem (bony szkoleniowe, dofinansowanie edukacji i uczestnictwa w życiu kulturalno-edukacyjnym) a także przygotowania UP do samodzielnego życia.
Projekt „Wybierz Przyszłość dla Rodziny Plus” współfinansowany jest przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ 2021-2027).

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia cateringu obiadowego wraz z bufetem kawowym dla uczestników warsztatów w ramach projektu „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie

WYNIKI – ROZEZNANIE RYNKU/ ZAPYTANIE O CENĘ na świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia cateringu obiadowego wraz z bufetem kawowym dla uczestników warsztatów w ramach projektu „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie
Świadczenie usługi przygotowania i dostarczenia cateringu obiadowego wraz z bufetem kawowym dla uczestników warsztatów zgodnie z przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie” Nr postępowania: 02_OWES_RSZK_PLUS/01/2024 Wyniki: Wykonawca: BISTRO NA ŻYTNIEJ S.C. WOJCIECH PAPROCKI, AGNIESZKA PAPROCKA ul. Żytnia 18 75-818 Koszalin   Cena brutto za osobę/za jeden dzień: 48,60 PLN