AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ SZOWES-RSZK/2019/02

25.02.2019

na organizację dwudniowej wizyty studyjnej  w spółdzielniach socjalnych w woj. pomorskim w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zapytania obejmuje zorganizowanie dwudniowej wizyty studyjnej w spółdzielniach socjalnych w woj. pomorskim dla uczestników z terenu objętego projektem (tj. powiat łobeski, drawski, świdwiński, szczecinecki i wałecki) w ramach realizacji projektu „Sieć zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska, Gminą Miejską Wałcz, „4C Centrum Ekonomii Społecznej" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Aktywa PLUS Emilia Kowalska, Fundacją pod Aniołem, Fundacją KOMES, numer umowy o dofinansowanie UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2016 r.

Celem wizyty studyjnej jest poznanie specyfiki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej spoza obszaru województwa zachodniopomorskiego. W wizycie studyjnej weźmie udział maksymalnie 25 osób.

Organizacja wizyty studyjnej obejmuje swym zakresem:

a. Wizytę we wskazanych podmiotach ekonomii społecznej (załącznik nr 3)

b. Zaprezentowanie i omówienie dobrych praktyk w funkcjonowaniu i współpracy z JST wizytowanych PES.

c. Zapewnienie noclegów w hotelu lub innym obiekcie o standardzie hotelu co najmniej
3–gwiazdkowego, w pokojach jedno, dwu osobowych posiadających pełen węzeł sanitarny (łóżka w pokojach dwuosobowych powinny być oddzielone od siebie i stanowić odrębne posłanie). Obiekt musi być przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością.

d.  Zapewnienie wyżywienia dla każdego uczestnika wizyty studyjnej (pierwszy dzień: przerwa kawowa – w trasie, obiad, przerwa kawowa, kolacja integracyjna; drugi dzień: śniadanie, przerwa kawowa, obiad, przerwa kawowa - w trasie).

e. zapewnienie materiałów informacyjnych z logotypami wymaganymi w projekcie (teczka, notes, długopis, program wraz z opisem odwiedzanych miejsc)

f. zapewnienie pilota wyjazdu studyjnego, który będzie odpowiedzialny za realizację ustalonego programu.

 

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej z informacjami zgodnymi z wzorem formularza oferty lub w wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

Formularz należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2019r. do godziny 10:00. Liczy się data i godzina wpływu oferty.

  • w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego (adres niżej) – Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres biura Zamawiającego w godzinach otwarcia Biura 8:30 – 14:30:

Fundacja „Nauka Dla Środowiska”

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe na organizację dwudniowej wizyty studyjnej w spółdzielniach socjalnych w woj. pomorskim w ramach projektu „SZOWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim”

Zapraszamy do składania ofert!

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe wyjazd studyjny Gdańsk z załącznikami