Wyniki rekrutacji na przyznanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w PS

Publikujemy listę rankingową grup inicjatywnych zakwalifikowanych do projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie szczecineckim” w ramach drugiego naboru na przyznanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w PS.

Wyniki II naboru

Grupy, które w wyniku oceny otrzymały pozytywną ocenę, zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.

Kompletna dokumentacja powinna zawierać:

Wniosek o przyznanie środków na utworzenie miejsca pracy

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów uprawniających do przyznania środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym – dla każdego uczestnika z osobna wraz z dokumentami potwierdzającymi wskazane kryterium (np. zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej, orzeczenie o niepełnosprawności, itp).

Załącznik nr 2 – Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających.

Załącznik nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 – Biznesplan

Załącznik nr 4a – Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 5 – Wykaz planowanych miesięcznych wydatków związanych z podstawowymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego finansowanych w ramach wsparcia pomostowego podstawowego

Załącznik nr 6 – Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje poszczególnych członków grupy inicjatywnej

Dokumenty powinny być podpisane przez wszystkich członków grupy inicjatywnej w wyznaczonych miejscach oraz parafowane na każdej stronie.

Termin składania dokumentów: 31.03.2020, godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów:

Fundacja Nauka dla Środowiska

ul. Racławicka 15-17 (bud. F)

75-620 Koszalin

 

Pełny regulamin naboru:

Regulamin rekrutacji i przyznawania środków na tworzenie miejsc pracy w PS

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Bartłomiej Zielonka: bz@ndsfund.org, tel.: 534 342 943

Mirosław Pawlak: mp@ndsfund.org, tel.: 602 237 831