Relacja z webinaru o sytuacji lokalnych usług społecznych w Polsce.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność na naszym webinarze, pt: „Lokalne usługi społeczne w obliczu kryzysu demograficznego – sytuacja, potrzeby, rozwiązania”, poświęcone tematyce usług opiekuńczych w Polsce oraz wyzwaniom z jakimi boryka się branża.

Spotkanie cieszyło się na tyle dużym zainteresowaniem, że musieliśmy je powtórzyć!

Wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, zapraszamy do obejrzenia relacji dostępnej tutaj.

Na wydarzenie zaprosiliśmy ciekawe osobistości i autorytety w swojej dziedzinie.

Dla przypomnienia zamieszczamy program webinarium wraz z Harmonogramem.

Webinarium skierowane było przede wszystkim do organizacji pozarządowych, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, lokalnych grup działania oraz wszelkich instytucji działających lub zainteresowanych branżą usług społecznych.

Osoby prezentujące:

Tomasz Schimanek – polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat działa w polskim ruchu pozarządowym i na jego rzecz, obecnie ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracownik m.in. Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Szkoli i doradza organizacjom pozarządowym, a także administracji publicznej i przedsiębiorcom w zakresie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi a biznesem. Od kilkunastu lat działa również na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób dojrzałych i starszych, jest m.in. członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczników Praw Obywatelskich.

Przemysław Piechocki – działacz i przedsiębiorca społeczny; absolwent zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Komunikacji w Poznaniu oraz zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 roku związany z ruchem budowania społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu.  Współautor wielu innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej. Bezpośrednio zaangażowany w oddolne budowanie przedsiębiorczości społecznej dla wszystkich grup społecznych. Współautor m.in. inkluzywnych modeli biznesowych dla przedsiębiorstw społecznych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR). Autor wielu publikacji, raportów i ekspertyz z zakresu ekonomii społecznej. Od 2016 roku II przewodniczący Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej organu pomocniczego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Paweł Jordan – Trener, coach, doradca, innowator. Superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jeden z inicjatorów Centrów Wolontariatu, sieci SPLOT, Funduszy Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej, Q-Ruchu Sąsiedzkiego, Kręgów Wsparcia  i wielu innych inicjatyw. Członek Stowarzyszenia Ashoka – organizacji skupiającej innowatorów społecznych z całego świata. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniem „Zasłużony dla Warszawy”, nagrody zespołowej MPiPS. Prezes Stowarzyszenia BORIS.  Autor publikacji na temat budowania zespołu, wolontariatu, rozwoju społeczności lokalnych.

Piotr Jaśkiewicz – absolwent XI edycji Szkoły Liderów Polsko­‑Amerykańskiej Fundacji Wolności, koordynator Certyfikowanego Ośrodka Działaj Lokalnie oraz sympatyk programu Równać Szanse. Od 2003 r. związany z Fundacją Nauka dla Środowiska z Koszalina, gdzie w pracy zawodowej wykorzystuje wielokierunkowe wykształcenie oraz podejście design thinking. Inicjator i koordynator kilkudziesięciu projektów i partnerstw o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Jego przedsięwzięcia systemowo wspierają i mobilizują mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego i zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Patrycjusz Zarębski – regionalista, od ponad 15 lat zgłębiający zagadnienia związane z rozwojem lokalnym, jakością życia, przedsiębiorczością na obszarach wiejskich, rewitalizacją obszarów wiejskich oraz atrakcyjnością inwestycyjną regionów, autor ponad 100 publikacji z tego zakresu Wykładowca akademicki Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, działacz społeczny, kierownik projektów naukowych i wdrożeniowych.

 

Organizacja webinaru możliwa była dzięki finansowaniu w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.