AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na organizację dwudniowej wizyty studyjnej w ramach projektu "Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim"

09.10.2018
Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej.
 
SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zapytania obejmuje zorganizowanie dwudniowej wizyty studyjnej z terenu objętego projektem (tj. powiat łobeski, drawski, świdwiński, szczecinecki i wałecki) do subregionu kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji projektu „Sieć zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacja Nauka dla Środowiska, Gmina Miejską Wałcz, „4C Centrum Ekonomii Społecznej" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Aktywa PLUS Emilia Kowalska, Fundacją pod Aniołem, Fundacją KOMES, numer umowy o dofinansowanie
UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2016 r.

 

Celem wizyty studyjnej jest poznanie specyfiki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej spoza obszaru województwa zachodniopomorskiego.

1. Organizacja wizyty studyjnej obejmuje swym zakresem:

a. Wizytę w minimum 4 podmiotach ekonomii społecznej

b. Zaprezentowanie i omówienie dobrych praktyk w funkcjonowaniu wizytowanych PES .

c. Zapewnienie noclegów

d. Zapewnienie wyżywienia

e. Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej.

f.  Zorganizowanie i zapewnienie transportu osobom biorącym udział w wizycie studyjnej, wraz z bagażem

g. Zapewnienie obsługi merytorycznej (opiekun/przewodnik) w czasie wizytowania miejsc wskazanych przez oferenta.

2. Termin realizacji zamówienia w dniach 24-25 października 2018 r.

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej z informacjami zgodnymi z wzorem formularza oferty lub w wersji papierowej w jednym egzemplarzu.

Formularz należy złożyć w terminie do dnia 17 października 2018r. do godziny 10:00:

  • w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego (adres niżej) – Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres biura Zamawiającego:

Fundacja „Nauka Dla Środowiska”

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe na organizację dwudniowej wizyty studyjnej w ramach projektu „SZOWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim”

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe SZOWES - wizyta studyjna